SFS 2021:736 Förordning om ändring i förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

SFS2021-736.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1003) om statsbidrag

för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för

personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 7 §§ förordningen (2020:1003) om stats-
bidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga
assistenter till följd av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

2 §1 Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på
medel, för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assisten-
ter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är bevilj-
ade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.
Kostnaderna ska ha uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och
med den 30 september 2021.

Bidraget lämnas till
1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 §

socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter,
eller

2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har till-

stånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Bidraget lämnas per person som beviljats statlig assistansersättning enligt

51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken för kostnader som har uppkommit från
och med

1. den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020 och med högst

5 000 kronor,

2. den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 och med högst

2 500 kronor, och

3. den 1 maj 2021 till och med den 30 september 2021 och med högst

2 500 kronor.

5 §2 Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fast-
ställt formulär och ska ha kommit in till myndigheten

1. senast den 15 december 2020 om ansökan avser kostnader som har

uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november
2020,

1 Senaste lydelse 2021:162.
2 Senaste lydelse 2021:162.

SFS

2021:736

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:736

2. senast den 31 maj 2021 om ansökan avser kostnader som har upp-

kommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021,
och

3. senast den 29 oktober 2021 om ansökan avser kostnader som har upp-

kommit från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 september 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig

skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt
som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera an-

sökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick.

7 §3 Försäkringskassan ska lämna en samlad redovisning till regeringen av
de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning.

Redovisningen ska lämnas
1. senast den 30 juni 2021 för bidrag som avser kostnader som har

uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november
2020, och

2. senast den 1 februari 2022 för bidrag som avser kostnader som har

uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 septem-
ber 2021.

Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats stats-

bidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:162.