SFS 2021:737 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2021-737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 28 §§ lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

6 §2 Verksamheten enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas
i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksam-
heten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt
och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande
och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag ska det finnas den personal som be-

hövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som

avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln
undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte
använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

28 §3 Till böter döms den som

1. uppsåtligen bryter mot 6 § tredje stycket, eller
2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln

undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller
hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659)
om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2005:125.
3 Senaste lydelse 2010:480.

SFS

2021:737

Publicerad
den

30 juni 2021