SFS 2021:738 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2021-738.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § och 16 kap. 6 § social-
tjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
2 Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

med lämplig utbildning och erfarenhet.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som

avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln
undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte
använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och

säkras.

16 kap.
6 §
3 Till böter döms den som

1. bryter mot 3 kap. 3 § tredje stycket,
2. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd

av 5 kap. 2 §,

3. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller

12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,

4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,
5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 §

fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 2 eller 3 får väckas endast

efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 4 eller 5 får väckas endast

efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln

undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller
hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659)
om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.

1 Prop. 2020/21:1875, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2009:596.
3 Senaste lydelse 2012:944.

SFS

2021:738

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:738

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)