SFS 2021:739 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2021-739.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen
(2010:659)

dels att 4 kap. 6, 10 och 11 §§ och 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 5 a § och 8 kap. 9 a §, av

följande lydelse.

4 kap.
5 a §
I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får endast den
som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska använda titeln.

Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska efter ansökan

utfärdas till den som

1. har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasie-

skolan eller kommunal vuxenutbildning, eller

2. har förvärvat en kompetens som motsvarar den som uppnås genom en

sådan utbildning som avses i 1.

6 § I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som
enligt 5 eller 5 a § saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte
använda en titel som kan förväxlas med en sådan titel.

10 §2 Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förord-
nande att utöva yrke, bevis om specialistkompetens och bevis om rätt att
använda yrkestiteln undersköterska.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region
får besluta om särskilt förordnande att utöva yrke.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om legitimation och annan behörighet enligt detta kapitel.

8 kap.
9 a §
Ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska som ut-
färdats enligt 4 kap. 5 a § kan inte återkallas.

1 Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2020:40.

SFS

2021:739

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:739

10 kap.
5 §
Den som bryter mot någon av bestämmelserna i 4 kap. 3, 5, 5 a eller
6 § döms till böter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln

undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller
hon inte har fått bevis om rätt att använda den, dock längst fram till och med
den 30 juni 2033.

3. I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under-

sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda
yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inrikt-
ning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxen-
utbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller
har gällt före den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)