SFS 2021:741 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

SFS2021-741.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2

dels att 2 kap. ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 13 kap. 9 § ska betecknas 13 kap. 8 §,
dels att 3 kap. 3 §, 5 kap. 36 §, 13 kap. 1, 5 och 6 §§, den nya 13 kap. 8 §

och rubriken närmast före 13 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., en ny paragraf, 13 kap. 9 §,

och närmast före 13 kap. 6, 8 och 9 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 13 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝�verklagande till allmän förvaltningsdomstol⬝.

2 kap. Nätkoncession och ledningar vid trafikleder
Krav på nätkoncession
1
§ En starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
(nätkoncession).

Till byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning

eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen, dock inte åtgärder
som utförs enbart för att avgöra var och hur ledningen ska byggas eller
undersöka vilken påverkan verksamheten får på miljön.

1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.
2 Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 2013:207

2 kap. 15 f § 2013:207

2 kap. 1 a § 2013:207

2 kap. 15 g § 2018:1418

2 kap. 1 b § 2013:207

2 kap. 15 h § 2013:207

2 kap. 2 § 2013:207

2 kap. 15 i § 2013:207

2 kap. 4 § 2013:207

2 kap. 15 j § 2013:207

2 kap. 4 a § 2013:207

2 kap. 15 k § 2013:207

2 kap. 5 § 2013:207

2 kap. 16 § 2018:1448

2 kap. 8 § 1998:854

2 kap. 16 a § 2013:207

2 kap. 8 a § 2018:1418

2 kap. 16 b § 2013:207

2 kap. 10 § 2018:1448

2 kap. 16 c § 2013:207

2 kap. 11 § 1998:854

2 kap. 17 § 2013:207

2 kap. 11 a § 2019:902

2 kap. 18 § 2013:207

2 kap. 12 § 2018:1448

2 kap. 21 § 2010:935

2 kap. 13 § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 15 b § 2013:207

2 kap. 14 § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 15 j § 2013:207

2 kap. 15 § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 16 § 2013:207

2 kap. 15 a § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 16 a § 2013:207

2 kap. 15 b § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 17 § 2013:207

2 kap. 15 c § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 18 § 2013:207

2 kap. 15 d § 2013:207

rubriken närmast före 2 kap. 19 § 2013:207.

2 kap. 15 e § 2013:207

SFS

2021:741

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2 § En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak bestämd
sträckning (nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät inom ett visst om-
råde (nätkoncession för område).

3 § En transformator- eller kopplingsstation som ska anslutas till en eller
flera nya ledningar för vilka det krävs nätkoncession för linje får inte börja
byggas förrän det finns nätkoncession för byggande av minst en av de nya
ledningarna.

Prövningsmyndighet


4 § Nätmyndigheten prövar frågor enligt detta kapitel.

Regeringen ska dock pröva
1. ett ärende som avser en utlandsförbindelse, om inte något annat anges,
2. ett ärende om att bevilja nätkoncession, om det i ärendet finns en fråga

om tillstånd till expropriation som ska prövas av regeringen, och

3. en sådan fråga om nätkoncession som har betydelse för försvaret, om

Försvarsmakten har begärt att regeringen ska pröva frågan och regeringen
beslutar att förbehålla sig prövningen.

Undantag från kravet på nätkoncession


5 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på nät-
koncession enligt 1 § och förbudet att börja bygga enligt 3 § i fråga om vissa
slag av ledningar eller stationer eller i fråga om ledningar eller stationer
inom vissa områden. En sådan föreskrift får dock inte avse utlandsförbin-
delser.

6 § Nätmyndigheten ska i det enskilda fallet ge ett bindande besked i
frågan om huruvida en starkströmsledning omfattas av undantag enligt
föreskrifter som avses i 5 §, om ett sådant besked begärs av

1. den som avser att bygga eller använder ledningen, eller
2. innehavaren av nätkoncessionen för det område där ledningen finns

eller är avsedd att finnas.

7 § Prövningsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från kravet
på nätkoncession enligt 1 § för en ledning som var i bruk den 1 januari 1998.
En sådan dispens ska avse en bestämd tid, som får förlängas.

8 § Prövningsmyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att

1. en starkströmsledning eller en transformator- eller kopplingsstation

byggs innan det finns en nätkoncession, och

2. starkströmsledningen, när den är färdig att tas i bruk, används i av-

vaktan på att koncessionsfrågan slutligt avgörs, dock under högst tre år.

9 § Prövningsmyndigheten får besluta att ett beslut om nätkoncession för
linje eller ett medgivande enligt 8 § ska gälla omedelbart, om byggandet och
driften av anläggningen har liten betydelse för motstående intressen.

Spänningsnivåer för ett koncessionsområde


10 § I ett beslut om nätkoncession för område ska en högsta tillåtna
spänning för ledningsnätet anges. �ven en lägsta tillåtna spänning får anges,
om sökanden begär det.

När en spänning bestäms ska särskild hänsyn tas till
1. den spänning som det går att förutse behövs för att driva ledningsnätet,

2021:741

background image

3

SFS

2. inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet,
3. säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av

nätet, och

4. konsekvenserna för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

Ledning som byggs och används med stöd av någon annans

nätkoncession för område


11 § Den som bedriver nätverksamhet får bygga och använda starkströms-
ledningar med stöd av en nätkoncession för område som innehas av någon
annan, om nätkoncessionshavaren medger det och nätkoncessionen inte har
någon lägsta tillåtna spänning.

Förutsättningar för nätkoncession


12 § En nätkoncession får beviljas endast om anläggningen är lämplig från
allmän synpunkt.

13 § En nätkoncession för linje får endast om det finns särskilda skäl
beviljas för en ledning som är avsedd för spänning som inte överstiger
högsta tillåtna spänning för de koncessionsområden utan en lägsta tillåtna
spänning som berörs av ledningen.

14 § En nätkoncession för linje får inte strida mot en detaljplan eller områ-
desbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motver-
kas, får dock små avvikelser göras.

15 § En nätkoncession för område får beviljas endast om området

1. är en lämplig enhet med hänsyn till nätverksamheten, och
2. inte till någon del sammanfaller både geografiskt och i fråga om spän-

ningen med ett annat koncessionsområde.

16 § En nätkoncession får beviljas endast om nätkoncessionshavaren från
allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. En nätkoncession för
område får beviljas endast den som dessutom är lämplig att bedriva nätverk-
samhet inom koncessionsområdet.

Endast transmissionsnätsföretag eller juridiska personer där ett sådant

företag har ett bestämmande inflytande får beviljas och inneha en nätkon-
cession för en utlandsförbindelse. Detta gäller dock inte om ledningen
endast har liten betydelse för den samlade överföringen av el till och från
utlandet.

Tillämpning av miljöbalken


17 § Vid en prövning av frågor om beviljande av nätkoncession för linje
ska 2�4 kap. och 5 kap. 3�5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.

För en starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för linje

ska

1. frågan om huruvida byggandet eller användandet kan antas medföra en

betydande miljöpåverkan avgöras genom ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26
och 27 §§ miljöbalken efter det att en undersökning enligt 6 kap. 23�26 §§
har gjorts, om något annat inte följer av 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

2021:741

background image

4

SFS

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Trots första och andra styckena behöver frågor som har prövats i ett mål

eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på nytt i ärendet om
nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt miljöbalken
finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta
effekter på människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behö-
ver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i konces-
sionsärendet.

Koncessionsvillkor


18 § En nätkoncession ska förenas med de villkor som behövs för att skyd-
da allmänna intressen och enskild rätt samt med de villkor för anläggningens
utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller för att i övrigt
skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja
en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser eller
som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.

Ansökan om en nätkoncession med anledning av en återkallelse


19 § Vid prövning av en ansökan om nätkoncession med anledning av en
återkallelse av en nätkoncession enligt 49 § 3 eller 4 ska inte 12�15, 17 eller
18 § tillämpas.

Ställande av säkerhet


20 § En nätkoncessions giltighet får göras beroende av att nätkoncessions-
havaren ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort ledningen med tillhö-
rande anläggningar och att vidta andra åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Säkerheten ska prövas av den myndighet som prövar frågan om nätkonces-
sion och förvaras av länsstyrelsen.

Prövningsmyndigheten får besluta om ytterligare säkerhet, om det kan

antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig.

En nätkoncessions giltighetstid


21 § En nätkoncession gäller tills vidare.

En nätkoncession för linje får begränsas till att gälla för en viss tid, om

sökanden begär det eller om det annars finns särskilda skäl. Giltighetstiden
får i ett sådant fall vara som längst femton år.

Giltighetstiden för en nätkoncession för linje som beviljas med anledning

av återkallelse enligt 49 § 3 eller 4 får inte bestämmas till längre tid än den
återkallade nätkoncessionens återstående giltighetstid.

22 § Giltighetstiden för en nätkoncession för linje, som har beviljats för en
viss tid enligt 21 § andra stycket, får förlängas på ansökan av nätkonces-
sionshavaren.

Giltighetstiden får förlängas med högst femton år i taget. Det får dock

beslutas att nätkoncessionen ska gälla tills vidare, om sökanden begär det.

Vid en förlängning får koncessionsvillkoren ändras eller upphävas och

koncessionen förenas med nya villkor.

2021:741

background image

5

SFS

23 § En ansökan om förlängd giltighetstid för en nätkoncession för linje
ska göras senast två år före giltighetstidens utgång.

Nätkoncessionen gäller till dess en ansökan om förlängd giltighetstid har

prövats slutligt.

24 § Vid prövningen av en ansökan om förlängd giltighetstid ska 12�14
och 16�18 §§ tillämpas.

25 § Om en ansökan enligt 22 § avslås eller avvisas, får prövningsmyndig-
heten besluta att nätkoncessionen ska fortsätta att gälla under den tid som
behövs för att ledningen ska kunna tas ur bruk utan att det påverkar elför-
sörjningen. Tiden får bestämmas till mer än fem år från dagen för beslutet
endast om det finns särskilda skäl.

26 § En tidsbegränsad nätkoncession för linje får förlängas på oförändrade
villkor i sammanlagt högst fem år (tillfällig förlängning), om det finns sär-
skilda skäl och nätkoncessionshavaren ansöker om det.

Ett ärende om tillfällig förlängning får avgöras utan att någon annan än

sökanden har fått tillfälle att yttra sig och utan tillämpning av 12�14 och 16�
18 §§.

�ndring av en nätkoncession för linje på ansökan av

nätkoncessionshavaren


27 § Prövningsmyndigheten får ändra en nätkoncession för linje på ansö-
kan av nätkoncessionshavaren i fråga om ledningens sträckning, utförande
eller tillåtna spänning, om ändringen är förenlig med förutsättningarna för
att bevilja nätkoncession enligt 12�14 §§.

Vid en ändring får koncessionsvillkoren ändras eller upphävas och kon-

cessionen förenas med nya villkor.

Vid prövningen av en ansökan ska 17 och 18 §§ tillämpas.


28 § Prövningsmyndigheten får, utan att göra en sådan prövning som an-
ges i 27 §, ändra en nätkoncession för linje på ansökan av nätkoncessions-
havaren när det gäller ledningens sträckning eller utförande, om

1. ändringen inte påverkar ledningens sträckning eller funktion på något

väsentligt sätt,

2. samtliga berörda sakägare har medgett att ändringen görs, och
3. sökanden har tagit nödvändiga miljöhänsyn.

�ndring av koncessionsvillkor på ansökan av nätkoncessionshavaren


29 § Koncessionsvillkor får ändras eller upphävas efter ansökan av nät-
koncessionshavaren.

Omprövning av villkor för en nätkoncession för område


30 § Villkoren för en nätkoncession för område får även utan ansökan om-
prövas sedan tjugofem år förflutit sedan villkor senast beslutades. Nätkon-
cessionen får då förenas med nya villkor.

Omprövning av en nätkoncession för linje


31 § En nätkoncession för linje som gäller tills vidare får omprövas i fråga
om ledningens sträckning, tillåtna spänning och villkor.

2021:741

background image

6

SFS

En omprövning får göras först fyrtio år efter det att nätkoncessionen bevil-

jades. Om nätkoncessionen gäller tills vidare efter ett beslut enligt 22 §, ska
tiden dock räknas från dagen för det beslutet.

Trots andra stycket får en omprövning göras om nätkoncessionen avser

en mindre del av en ledning, som tekniskt och funktionellt är en enhet, och
den nätkoncession som avser huvuddelen av ledningen ska omprövas.

32 § Nätmyndigheten får besluta att en omprövning enligt 31 § ska inledas
efter ansökan av nätkoncessionshavaren eller av en kommun eller en läns-
styrelse som berörs av nätkoncessionen. Nätmyndigheten får också på eget
initiativ besluta att en omprövning ska inledas.

33 § En omprövning enligt 31 § ska inledas, om

1. en omprövning är motiverad med hänsyn till de intressen som anges i

2�4 kap. miljöbalken eller något annat angeläget allmänt intresse, eller

2. nätkoncessionshavaren har ansökt om det och en omprövning är moti-

verad för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift av nätverksam-
heten.

34 § En omprövning enligt 31 § ska avse att

1. anläggningen är lämplig från allmän synpunkt,
2. ledningen är avsedd för en sådan spänning som anges i 13 §,
3. nätkoncessionen uppfyller kravet i 14 §, och
4. nätkoncessionen är förenad med sådana villkor som behövs enligt 18 §.


35 § Vid en omprövning enligt 31 § ska 2�4 kap. och 5 kap. 3�5 och 18 §§
miljöbalken tillämpas.

För den nätkoncession som ska omprövas ska
1. frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas avgöras ge-

nom ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter det att en
undersökning enligt 6 kap. 23�26 §§ har gjorts, om något annat inte följer
av 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

36 § Nätkoncessionshavaren ska tillhandahålla den utredning som behövs
för en omprövning enligt 31 §.

Nätmyndigheten får förelägga nätkoncessionshavaren att ge in den utred-

ning som behövs. Ett föreläggande får förenas med vite.

37 § Efter en omprövning enligt 31 § får en sådan omprövning göras på
nytt först fyrtio år efter det att det tidigare omprövningsärendet avgjordes
slutligt.

�ndring av gränserna för en nätkoncession för område


38 § Gränserna för en nätkoncession för område får ändras av nätmyndig-
heten, om det behövs för en ändamålsenlig nätverksamhet och det kan ske
utan synnerlig olägenhet för nätkoncessionshavaren.

2021:741

background image

7

SFS

I 5 kap. 36 § finns bestämmelser om fördelning av intäktsramen vid änd-

ring av koncessionsgränser.

Sammanläggning av nätkoncessioner


39 § Flera nätkoncessioner får läggas samman till en ny nätkoncession på
ansökan av nätkoncessionshavaren, om nätkoncessionerna

1. är av samma slag,
2. har samma högsta och, i förekommande fall, lägsta tillåtna spänning,
3. redovisas samlat, och
4. tekniskt och funktionellt avser samma ledning eller ledningsnät.
Nätkoncessioner för linje får inte läggas samman till en nätkoncession för

område.

Vid en sammanläggning får koncessionsvillkor ändras eller upphävas och

den nya nätkoncessionen förenas med nya villkor enligt 18 §.

40 § Om flera nätkoncessioner för linje har lagts samman enligt 39 §, får
den nya nätkoncessionen omprövas för första gången enligt 31 § första
stycket när någon av de nätkoncessioner som omfattas av sammanlägg-
ningen hade fått omprövas, om sammanläggningen inte hade genomförts.

Delning av en nätkoncession


41 § En nätkoncession för linje får på ansökan av nätkoncessionshavaren
delas upp i flera nätkoncessioner för linje, om var och en av de nya nätkon-
cessionerna tekniskt och funktionellt utgör en lämplig enhet.

Vid en delning får koncessionsvillkor ändras eller upphävas och de nya

nätkoncessionerna förenas med nya villkor enligt 18 §.

42 § En nätkoncession som tillkommit genom delning enligt 41 § får om-
prövas för första gången enligt 31 § första stycket när den nätkoncession
som delats hade fått omprövas, om en delning inte hade genomförts.

�verlåtelse av en nätkoncession


43 § En nätkoncession får inte överlåtas utan tillstånd.

Tillstånd till en överlåtelse av en nätkoncession får beviljas endast om

överlåtelsen sker till någon som uppfyller de krav som ställs på en nätkon-
cessionshavare enligt 16 §.

Om en intäktsram vid överlåtelsen ska fördelas enligt 5 kap. 33 § andra

stycket, får tillstånd till överlåtelse inte lämnas om inte fördelningen har
godkänts enligt 34 § första stycket samma kapitel.

Färdigställande av ledning


44 § Den som har en nätkoncession för linje ska senast fem år efter det att
koncessionsbeslutet fick laga kraft ha färdigställt den ledning som nätkon-
cessionen avser.

Tiden för färdigställande får förlängas med en viss tid, om nätkonces-

sionshavaren ansöker om det. Tiden får förlängas mer än en gång endast om
det finns särskilda skäl.

45 § Den som har en nätkoncession för linje ska senast tre månader innan
tiden för färdigställande enligt 44 § löper ut redovisa till nätmyndigheten i
vilken utsträckning ledningen är färdigställd.

2021:741

background image

8

SFS

46 § Den som har en nätkoncession för område ska till nätmyndigheten
anmäla varje ledning med en högre spänning än 20 kilovolt som nätkon-
cessionshavaren har byggt inom området. Anmälan ska göras senast sex
månader efter det att ledningen färdigställts.

Rätt att ta en ledning ur bruk


47 § Nätkoncessionshavaren får tillfälligt ta en ledning som omfattas av
en nätkoncession för linje ur bruk. Ledningen får inte vara ur bruk under en
sammanhängande period som är längre än tre år utan prövningsmyndighe-
tens tillstånd.

48 § Tillstånd till att ta en ledning ur bruk under en sammanhängande pe-
riod som är längre än tre år ska beviljas för viss tid. Ett tillstånd får inte
beviljas, om det är olämpligt från elförsörjningssynpunkt.

�&terkallelse av en nätkoncession


49 § En nätkoncession ska återkallas helt eller delvis, om

1. en ledning eller ett ledningsnät som omfattas av koncessionen inte

längre behövs för en säker elförsörjning,

2. koncessionen inte längre behövs för att bygga eller använda den led-

ning som omfattas av koncessionen,

3. staten, med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning

av vissa elektriska anläggningar, löser in den eller de ledningar som omfattas
av koncessionen, eller

4. koncessionen avser en utlandsförbindelse och nätkoncessionshavaren

inte längre är ett transmissionsnätsföretag eller en juridisk person där ett
sådant företag har ett bestämmande inflytande.

50 § En nätkoncession för linje får återkallas helt eller delvis, om nätkon-
cessionshavaren inte har färdigställt en ledning i rätt tid enligt 44 §.

�&terställningsåtgärder


51 § En nätkoncessionshavare ska ta bort en ledning med tillhörande an-
läggningar och vidta andra åtgärder för återställning i den utsträckning

1. som behövs från allmän eller enskild synpunkt, och
2. som ledningen inte längre får användas
a) sedan nätkoncessionen helt eller delvis upphört att gälla, eller
b) till följd av ett beslut om ändring av nätkoncessionen enligt 27 eller

28 §.

52 § I samband med att en nätkoncession upphör eller ändras ska nätmyn-
digheten besluta vilka återställningsåtgärder som ska vidtas av nätkonces-
sionshavaren enligt 51 §.

53 § Om en starkströmsledning har byggts utan den nätkoncession som
behövs för ledningen, får nätmyndigheten förelägga ledningens innehavare
att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder
för återställning, om det behövs från allmän eller enskild synpunkt.

54 § Om en skyldighet enligt 51 eller 53 § inte fullgörs, får nätmyndighe-
ten

1. förelägga den som är skyldig att vidta återställningsåtgärder att fullgöra

skyldigheten, eller

2021:741

background image

9

SFS

2. besluta att sådana åtgärder ska vidtas på det åtgärdsskyldiges be-

kostnad.

Ett föreläggande får förenas med vite.
Ett beslut om att åtgärderna ska vidtas på den åtgärdsskyldiges bekostnad

får verkställas.

55 § Om någon annans mark behöver tas i anspråk för sådana återställ-
ningsåtgärder som avses i 51 eller 53 §, får nätmyndigheten besluta att till-
träde till marken ska lämnas under viss tid.

�&terställningsåtgärderna ska utföras så att de orsakar så lite skada och in-

trång som möjligt. En byggnad får uppföras eller en väg byggas endast om
markens ägare och den som har nyttjanderätt eller servitut avseende marken
samtyckt till det eller nätmyndigheten lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd
får lämnas endast om återställningsåtgärderna inte kan vidtas utan bygg-
naden eller vägen.

56 § Om återställningsåtgärder som avses i 51 eller 53 § orsakar skada
eller intrång, ska den som vidtar åtgärderna betala ersättning för detta.

Talan om ersättning väcks vid den mark- och miljödomstol inom vars om-

råde marken eller större delen av den ligger.

Tillträde till mark för undersökning
57
§ Nätmyndigheten får, om det finns skäl för det, besluta att den som
avser att ansöka om nätkoncession eller att bygga en starkströmsledning
med stöd av en beviljad nätkoncession ska få tillträde till någon annans mark
under viss tid för de undersökningsarbeten som behövs för att precisera led-
ningens sträckning eller avgöra hur byggandet och driften av ledningen på-
verkar miljön.

Nätmyndigheten får förlänga tiden för tillståndet, om sökanden begär det.

58 § En undersökning enligt 57 § ska genomföras så att den orsakar så lite
skada och intrång som möjligt.

Den som genomför en undersökning får enbart med fastighetsägarens

samtycke skada eller fälla träd eller buskar i en trädgård, park eller liknande
plantering.

59 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att åtgärder
enligt 57 § ska kunna genomföras.

60 § Om en undersökning enligt 57 § orsakar skada eller intrång, ska den
som genomför undersökningen betala ersättning för detta.

I mål om ersättning ska expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

61 § Nätmyndigheten får kräva att den som ska genomföra en under-
sökning enligt 57 § ställer säkerhet för framtida ersättningsanspråk innan
undersökningen påbörjas.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

62 § Nätmyndigheten får besluta att en undersökning enligt 57 § får påbör-
jas innan beslutet om tillträde har fått laga kraft, om den som ska genomföra
undersökningen

1. har ställt säkerhet för framtida ersättningsanspråk, eller

2021:741

background image

10

SFS

2. är staten, en kommun, en region eller ett kommunalförbund.

Delgivning och kungörelse av nätmyndighetens beslut


63 § Nätmyndighetens beslut i en fråga om nätkoncession ska delges sö-
kanden och de sakägare som har yttrat sig i ärendet.

64 § Nätmyndigheten ska genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tid-
ningar kungöra ett beslut

1. att bevilja nätkoncession enligt 1 §,
2. att medge byggande eller användning enligt 8 §,
3. att förlänga en nätkoncessions giltighetstid enligt 22, 25 eller 26 §,
4. att ändra en nätkoncession enligt 27 eller 28 §,
5. att ändra eller upphäva ett koncessionsvillkor enligt 29 eller 30 §,
6. om vad som ska gälla för en nätkoncession efter en omprövning enligt

31 §,

7. att lägga samman nätkoncessioner enligt 39 §, och
8. att dela upp en nätkoncession enligt 41 §.
I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls

tillgängligt anges.

65 § Nätmyndigheten ska senast den dag som ett meddelande kungörs
enligt 64 § skicka meddelandet till de kända sakägare som inte ska delges
beslutet enligt 63 §.

Ledningar vid trafikleder


66 § Innehavaren av en elektrisk ledning som har dragits fram inom om-
rådet för en befintlig allmän väg, enskild väg som hålls öppen för trafik,
järnväg, tunnelbana eller spårväg eller kanal eller annan sådan vattentrafik-
led (trafikled) ska vid en ändring av trafikleden

1. vidta de åtgärder med ledningen som behövs för att ändringen av

trafikleden ska kunna genomföras, och

2. svara för kostnaderna för dessa åtgärder.


67 § Om syftet med en ledning är att överföra el för belysning av en allmän
väg, ska väghållaren ersätta ledningens innehavare för de kostnader som
avses i 66 §. Om ledningen även har något annat ändamål, ska ersättningen
bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

68 § Om det i ett fall som avses i 66 § har vidtagits åtgärder med en
ledning där denna korsar en trafikled, ska den som förvaltar trafikleden
ersätta ledningens innehavare för kostnaderna för andra åtgärder än flyttning
av stolpe, stag eller liknande anordningar inom trafikledens område.

69 § Om en elektrisk ledning som har dragits fram inom ett område för en
befintlig trafikled medför ökade kostnader för trafikledens underhåll, ska
innehavaren av ledningen ersätta dessa ökade kostnader.

70 § Om arbete på en ledning som är belägen inom ett område för någon
annan trafikled än allmän väg kan inverka på trafiksäkerheten eller om
arbetet medför större ingrepp i trafikleden, ska det utföras efter anvisningar
av den som förvaltar trafikleden eller genom förvaltarens försorg. Led-
ningens innehavare svarar för kostnaderna för arbetet, om inte något annat
följer av 68 §.

2021:741

background image

11

SFS

I fråga om arbete med en ledning inom ett område för allmän väg gäller

särskilda bestämmelser.

71 § Innehavaren av en starkströmsledning inom ett område för järnväg
ska ersätta kostnader eller skador som orsakas den som förvaltar järnvägs-
infrastrukturen eller utför järnvägstrafik genom att ledningen dras fram, an-
vänds eller underhålls.

3 kap.


3 §3 Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för om-
råde ska avse varje område för sig. Nätmyndigheten ska dock besluta att en
nätkoncessionshavares samtliga områden som ligger geografiskt nära varan-
dra ska redovisas samlat, om inte områdena sammantagna utgör en olämplig
enhet för nätverksamhet.

Beslut i frågan om huruvida områden som avses i första stycket ska omfat-

tas av samlad redovisning ska fattas när det finns ett beslut, som har fått laga
kraft, att bevilja nätkoncession enligt 2 kap. 1 §, om ändring av gränserna
för en nätkoncession för område enligt 2 kap. 38 §, om tillstånd till överlåtel-
se av nätkoncession enligt 2 kap. 43 § eller om återkallelse av nätkoncession
enligt 2 kap. 49 §. Ett sådant beslut får också fattas när det behövs med an-
ledning av ändrade förhållanden i övrigt.

I ett beslut om samlad redovisning eller ändring av ett sådant beslut ska

det anges när den samlade redovisningen ska påbörjas eller upphöra.

5 kap.


36 §4 Om nätmyndigheten ändrar gränserna för en nätkoncession för
område enligt 2 kap. 38 §, ska myndigheten besluta om den fördelning av
berörda intäktsramar som är proportionerlig i förhållande till hur stor del av
kapitalbasen som är hänförlig till gränsändringen och på samma sätt fördela
intäkter som överstiger eller understiger intäktsramen och överdebiterings-
tillägg. Fördelningen får dock göras på ett annat sätt, om det finns särskilda
skäl.

13 kap.


1 §5 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1 eller 3 §, eller
2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 18 §.
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. bryter mot 2 kap. 47 §, eller
2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 d §.
I ringa fall döms inte till ansvar.

�verklagande till regeringen


5 §6 Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas till regeringen:

1. beslut enligt 2 kap. 1, 6�9, 22, 25�29, 31, 39, 41, 43, 44 och 48 §§, om

ärendet avser en ledning som ingår i ett transmissionsnät,


3 Senaste lydelse 2015:259.
4 Senaste lydelse 2018:1448.
5 Senaste lydelse 2016:733.
6 Senaste lydelse 2018:1448.

2021:741

background image

12

SFS

2. beslut att inte inleda en omprövning efter en ansökan som avses i 2 kap.

32 §, om ärendet avser en ledning som ingår i ett transmissionsnät eller avser
en utlandsförbindelse, och

3. beslut i frågor om tillträde till mark enligt 2 kap. 57 och 62 §§.

�verklagande till mark- och miljödomstol


6 §7 Andra beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. än de som anges i 5 §
får överklagas till mark- och miljödomstol.

Beslut enligt 2 kap. 32 § att inleda en omprövning får dock inte överkla-

gas.

Miljöorganisationers rätt att överklaga


8 §8 En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i
16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga nätmyndighetens beslut enligt 2 kap.
1, 6�8, 22, 26, 29, 31, 43, 44 och 48 §§ samt beslut att inte inleda en
omprövning efter en ansökan som avses i 2 kap. 32 §, om beslutet avser en
anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst
220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer.

Hur beslut överklagas


9 § Bestämmelser om hur beslut överklagas och överklagandetiden finns i
43 och 44 §§ förvaltningslagen (2017:900).

När det gäller sådana beslut som ska kungöras enligt 2 kap. 64 § räknas

dock tiden för överklagande, för den som inte ska delges beslutet enligt
2 kap. 63 §, från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Den som vill överklaga ett beslut med stöd av 8 § ska göra det innan tiden

för överklagande har gått ut för parterna och övriga sakägare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. När det gäller en ledning som drogs fram före den 1 juli 1982 ska 2 kap.

51 § tillämpas endast om

a) ledningen var i bruk den 1 juli 1982 eller togs i bruk därefter och

återställningsåtgärderna behövs från allmän synpunkt, eller

b) ledningen inte längre får användas till följd av ett beslut om ändring av

nätkoncessionen enligt 2 kap. 27 eller 28 §.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström

(Infrastrukturdepartementet)


7 Senaste lydelse 2018:1448.
8 Senaste lydelse av tidigare 9 § 2013:207.

2021:741