SFS 2021:742 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS2021-742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § ledningsrättslagen (1973:1144)
ska ha följande lydelse.

17 § Om en förrättning avser en ledning för vilken koncession krävs men
ännu inte erhållits, får förrättningen inledas, om den som ska bevilja konces-
sionen medger det.

Ett medgivande får avse en viss del av förrättningen, om förrättningen

avser ledningsrätt för en starkströmsledning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

SFS

2021:742

Publicerad
den

30 juni 2021