SFS 2021:743 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

SFS2021-743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

2 kap.
4
§ Den som vill bedriva vattenverksamhet har för detta ändamål rådighet
som anges i 1 §, om vattenverksamheten innebär

1. vattenreglering,
2. vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning eller

bevattning,

3. markavvattning,
4. vattenverksamhet som behövs för allmän väg, allmän farled eller all-

män hamn,

5. vattenverksamhet som behövs för att motverka förorening genom av-

loppsvatten,

6. vattenverksamhet som behövs för järnväg, eller
7. vattenverksamhet som behövs för en starkströmsledning för vilken nät-

koncession för linje krävs.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

SFS

2021:743

Publicerad
den

30 juni 2021