SFS 2021:744 Förordning om statsbidrag för kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning

SFS2021-744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för kartläggning och validering inom

kommunal vuxenutbildning

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kart-
läggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal
vuxenutbildning.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera utvecklandet av kartläggning
och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxen-
utbildning för att öka antalet valideringar som genomförs och därigenom
förbättra möjligheterna för studerande att genomgå kompletterande
utbildning.

3 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den utsträckning det
finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari.

Förutsättningar för statsbidrag
4 §
Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra
kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom
kommunal vuxenutbildning en sammanhängande insats som består av

1. kartläggning av den studerandes kunskaper och kompetens, och
2. validering.
Statsbidrag får bara lämnas om de samverkande kommunerna har samrått

med den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen
enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Bidrag får lämnas för kostnaderna för kartläggning och validering.

Ansökan
5 §
Ansökan om statsbidraget ges in till Statens skolverk.

Beslut
6 §
Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidraget. I ett beslut
om att bevilja statsbidraget ska sista dagen för redovisning enligt 9 § anges.

SFS

2021:744

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:744

Beslutet om att bevilja statsbidraget får förenas med villkor. Villkoren ska

framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag
7 §
Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till i
vilken grad den sammanhängande insatsen kan bidra till ökad kvalitet i
kartläggningen och valideringen.

Uppföljning och redovisning
8 §
Statens skolverk ska följa upp

1. hur många kartläggningar och valideringar som statsbidraget har

använts till i de olika kommunerna,

2. inom vilka yrkesområden som valideringar har genomförts,
3. hur många personer som påbörjat kompletterande utbildning eller

arbete som en följd av en validering, och

4. om det har funnits några hinder för de kommuner som tagit emot

statsbidraget att öka antalet valideringar.

9 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och
annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav
10 §
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-
skyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett
statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller

delvis avstå från återkrav.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt

eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande
13 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
14 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

background image

3

SFS

2021:744

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)