SFS 2021:745 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

SFS2021-745.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för

regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 20 och 31 a §§ förordningen (2016:937) om stats-
bidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

20 §1 Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt
denna förordning är följande:

1. Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av

utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose
behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

2. De samverkande kommunerna ska åta sig att sammantaget finansiera

ett antal årsstudieplatser utöver de årsstudieplatser som de beviljas stats-
bidrag för. De ytterligare årsstudieplatserna ska motsvara minst tre sjunde-
delar av de årsstudieplatser som de får statsbidrag för.

3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med före-

trädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som
är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande
kommunerna.

4. Utbudet ska planeras efter samråd med
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen

enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, och

b) Arbetsförmedlingen.
5. De samverkande kommunerna ska
a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och
c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i

första stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning, kombinations-

utbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för person-
transporter eller godstransporter.

31 a §2 I stället för det som anges i 24 och 28�30 §§ ska statsbidrag lämnas
med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning i regionalt
yrkesvux om yrkesutbildningen kombineras med

1. utbildning i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk, och

1 Senaste lydelse 2020:27.
2 Senaste lydelse 2020:27.

SFS

2021:745

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:745

2. stödjande insatser som syftar till att ge eleverna ökade möjligheter att

nå målen för utbildningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om statsbidrag

som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdandet.

3. Efter ny ansökan får statsbidrag beviljas enligt de nya bestämmelserna

för en viss årsstudieplats som avser yrkesutbildning trots att statsbidrag
redan har beviljats för samma årsstudieplats enligt äldre bestämmelser. Det
samlade bidraget för yrkesutbildningen får dock inte överstiga
110 000 kronor per årsstudieplats.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)