SFS 2021:747 Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

SFS2021-747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av

växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:1201) om re-
duktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel3

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 5, 7�9 och 16 §§ och rubriken närmast före 7 § ska ha följande

lydelse,

dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse,
dels att det närmast före 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Lagens

innehåll⬝ och närmast före 3 § en ny rubrik som ska lyda ⬝Tillsynsmyn-
dighet⬝.

Ord och uttryck
2
§4 I denna lag betyder

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,

biodrivmedel: ett vätskeformigt bränsle som framställs av biomassa och

som är avsett för motordrift,

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och

restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, inklusive material av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung, av skogsbruk och därmed förknippad
industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara
delen av avfall, inklusive industriavfall och kommunalt avfall av biologiskt
ursprung,

diesel: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr

2710 19 41 eller 2710 19 45,

flygfotogen: ett bränsle som är avsett för motordrift och som omfattas av

KN-nr 2710 19 21,

koldioxidekvivalent: den mängd växthusgas som medför en lika stor

klimatpåverkan som ett kilogram koldioxid,

KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens

förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenkla-
turen och om gemensamma tulltaxan,

1 Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:MJU23, rskr. 2020/21:411.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2021:412.
4 Senaste lydelse 2021:412.

SFS

2021:747

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

reduktionsplikt: en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser i ett

livscykelperspektiv per energienhet från reduktionspliktigt drivmedel
genom inblandning av förnybara eller andra fossilfria drivmedel,

reduktionspliktigt drivmedel: ett drivmedel som innehåller högst 98 vo-

lymprocent biodrivmedel och som skattskyldighet har inträtt för enligt
5 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi, om drivmedlet är

1. bensin som inte används av Försvarsmakten eller som inte är en alkylat-

bensin enligt 5 § drivmedelslagen (2011:319),

2. diesel som inte används av Försvarsmakten eller som inte har försetts

med märk- eller färgämnen enligt 2 kap. 8 § lagen om skatt på energi, eller

3. flygfotogen som inte används av Försvarsmakten,
reduktionspliktig energimängd: den energimängd som motsvarar voly-

men reduktionspliktigt drivmedel under ett kalenderår,

växthusgas: koldioxid, metan och dikväveoxid.

5 §5 Den som har reduktionsplikt för bensin eller diesel ska för varje kalen-
derår se till att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energi-
mängden av sådana bränslen understiger utsläppen från motsvarande energi-
mängd fossil bensin eller fossil diesel med minst den procentsats som anges
nedan för respektive drivmedel:

�&r

Bensin Diesel

2020 4,2

21

2021 6

26

2022 7,8

30,5

2023 10,1

35

2024 12,5

40

2025 15,5

45

2026 19

50

2027 22

54

2028 24

58

2029 26

62

2030 28

66

Utsläppsminskningar utöver vad som krävs
7
§6 Den som har reduktionsplikt och har minskat utsläppen för ett visst
drivmedel på det sätt som anges i denna lag och mer än vad som krävs enligt
5 eller 5 a § får använda överskottet för att uppfylla reduktionsplikten eller
överlåta överskottet till någon annan som därefter får använda det för att
uppfylla sin reduktionsplikt.

Ett överskott får användas för att uppfylla reduktionsplikten för
1. diesel, om överskottet avser bensin eller diesel,
2. bensin, om överskottet avser bensin,
3. bensin, om överskottet avser diesel och om minst 6 procent av plikten

för bensin redan har uppfyllts genom egen inblandning av förnybara eller
andra fossilfria drivmedel eller genom användning av ett överskott som
avser bensin, eller

4. flygfotogen, om överskottet avser flygfotogen.

5 Senaste lydelse 2021:412.
6 Senaste lydelse 2021:412.

SFS 2021:747

background image

3

Ett överskott får användas enligt denna paragraf endast om det har upp-

kommit

1. samma kalenderår, eller
2. kalenderåret dessförinnan, i den utsträckning som regeringen föreskri-

ver.

8 § Den som har reduktionsplikt ska varje år, senast vid föreskriven tid-
punkt, redovisa till tillsynsmyndigheten i vilken utsträckning och hur
reduktionsplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret. �verlå-
telse och förvärv av en utsläppsminskning ska framgå av redovisningen.

9 § Tillsynsmyndigheten ska ta ut en förseningsavgift av den som har
reduktionsplikt och inte redovisar enligt 8 § i rätt tid. Avgiften får vara högst
50 000 kronor.

Tillsynsmyndigheten får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut av-

giften, om det finns synnerliga skäl.

16 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. hur stor del av ett överskott av en utsläppsminskning som får användas

för att uppfylla reduktionsplikten för det kalenderår som följer efter kalen-
deråret då överskottet har uppkommit,

2. vad som avses med förnybara och andra fossilfria drivmedel och hur

det ska säkerställas att dessa drivmedel är hållbara,

3. förseningsavgiften, och
4. reduktionspliktsavgiften.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för reduktionsplikt som uppfylls

för januari�juli 2021. För den perioden ska reduktionsplikten redovisas
separat vid rapportering enligt 8 §.

3. Ett överskott av en utsläppsminskning som har uppkommit under

januari�juli 2021 får inte användas för att uppfylla reduktionsplikten för
augusti�december 2021.

4. Ett överskott av en utsläppsminskning som har uppkommit under

augusti�december 2021 får användas för att uppfylla reduktionsplikten för
januari�juli 2021 enligt 7 § i den nya lydelsen, dock endast för samma typ
av bränsle som överskottet avser.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Andreas Lindholm
(Infrastrukturdepartementet)

SFS 2021:747