SFS 2021:748 Förordning om ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

SFS2021-748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av

växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:195) om reduktion av
växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel1

dels att 1 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a, 5 a, 5 b, 10 a och 10 b §§,

och närmast före 10 a och 10 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen
(2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivme-
del.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 15 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-

medel i fråga om 4�10 b och 13 §§,

� 16 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila driv-

medel i fråga om 2 a, 5 a, 5 b, 10 a, 11 och 12 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 a § Med förnybara och andra fossilfria drivmedel avses biodrivmedel.

5 a § För att få användas för att uppfylla reduktionsplikten ska ett
biodrivmedel omfattas av ett sådant hållbarhetsbesked som lämnas enligt
3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och bio-
bränslen.

5 b § Ett biodrivmedel som har producerats från en råvara som uppfyller
kriterierna i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807
av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/2001 får endast användas för att uppfylla reduktionsplik-
ten om biodrivmedlet har certifierats enligt artiklarna 4�6 i samma förord-
ning.

Utsläppsminskningar utöver vad som krävs
10 a §
Det överskott som avses i 7 § tredje stycket 2 lagen (2017:1201)
om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel får vara

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:413.
2 Senaste lydelse 2021:413.

SFS

2021:748

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:748

högst 10 procent av den totala utsläppsminskning som ska uppnås enligt
5 eller 5 a § i den lagen.

Redovisning av uppgifter
10 b §
De uppgifter som avses i 8 § lagen (2017:1201) om reduktion av
växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel ska redovisas senast den
1 april året efter det kalenderår för vilket reduktionsplikten ska vara upp-
fylld.

11 §3 Den förseningsavgift som avses i 9 § lagen (2017:1201) om reduk-
tion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är 20 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 5 b § och i

övrigt den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Andreas Lindholm
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:413.