SFS 2021:754 Förordning om ändring i tullförordningen (2016:287)

SFS2021-754.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tullförordningen (2016:287)

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 och 3 §§ och 4 kap. 17 och 18 §§
tullförordningen (2016:287) ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de
förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den

12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den

23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur
unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, och

� tullagen (2016:253).
Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

förordning (EU) nr 952/2013, förordning (EU) nr 608/2013, förordning
(EU) 2018/1672, förordning (EG) nr 765/2008 och tullagen.

3 § Tullverket ska till Europeiska kommissionen översända den
information som följer av

� den informations- och anmälningsskyldighet som framgår av

förordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som meddelas med stöd
av den förordningen, och

� den informationsskyldighet som framgår av artikel 18.1 och 18.2 i

förordning (EU) 2018/1672.

4 kap.
17 §
Om Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid genomförandet av
en kontrollåtgärd enligt 1 eller 2 § har hittat sådana omständigheter som
utgör grund för registrering och bearbetning av information enligt
förordning (EU) 2018/1672, ska dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket.

SFS

2021:754

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:754

18 § Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 3
om anmälningsskyldighet och artikel 4 om redovisningsskyldighet i
förordning (EU) 2018/1672.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)