SFS 2021:756 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

SFS2021-756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk

kompatibilitet

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1992:1512) om elektro-
magnetisk kompatibilitet ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly-
delse.

1 a § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndig-
hetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394.

SFS

2021:756

Publicerad
den

30 juni 2021