SFS 2021:757 Förordning om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi

SFS2021-757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som

gäller tillförsel av förnybar energi

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2021:

755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och

kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

�

1 § lagen (2021:755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om

tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förny-
bar energi i fråga om 3�10 §§,

�

2 § lagen med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister

och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi i
fråga om 13 §§,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck
3 §
I denna förordning avses med

1. förnybar el: el som produceras genom användning av förnybara energi-

källor,

2. utrustning för anslutning till nätet: utrustning för anslutning till alla

typer av nät, dvs. el-, gas- och fjärrvärmenät, inklusive utrustning som
behövs för att mata in exempelvis gas på en distributionsledning,

3. utrustning för anslutning till elnätet: icke-koncessionspliktiga nät och

transformator- eller kopplingsstationer som är belägna invid produktions-
anläggningen, och

4. uppgradering: helt eller delvist utbyte av utrustning i syfte att i anlägg-

ningar för produktion av förnybar el ersätta eller öka kapaciteten eller öka
anläggningens effektivitet.

�vriga ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december
2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

SFS

2021:757

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:757

Avvikande bestämmelser i andra lagar eller förordningar
4 §
Om det vid handläggning enligt 5 § finns ett handläggningsmål eller
en bestämmelse i en annan lag eller förordning med en kortare tidsfrist än
de som anges i 7 och 8 §§, tillämpas den bestämmelsen.

Tidsfrister för anläggningar som producerar förnybar el
5 §
Tidsfristerna i 7 och 8 §§ gäller för prövning av följande ansökningar
om tillstånd eller dispens och anmälningar, om de behövs för att anlägg-
ningar för produktion av förnybar el och deras utrustning för anslutning till
elnätet ska kunna uppföras och tas i drift eller uppgraderas:

1. ansökan om tillstånd eller anmälan om anläggningar och verksamheter

som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt 8 kap. 5 §, 21 kap. 2�6 och
9�15 §§ och 29 kap. 5�17, 27, 28, 40, 41, 65 och 67�72 §§ miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) och 11 kap. miljöbalken,

2. anmälan om en sådan ändring som avses i 1 kap. 11 § 1 miljöpröv-

ningsförordningen,

3. ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken med undan-
tag för prövningar som sker enligt 7 kap. 28 a�29 b §§,

4. anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken,
5. anmälan enligt 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jord-

bruket,

6. ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950),
7. ansökan om bygglov och startbesked enligt plan- och bygglagen

(2010:900),

8. ansökan om lov eller anmälan om bygglov, startbesked och slutbesked

enligt plan- och byggförordningen (2011:338),

9. ansökan om tillstånd eller anmälan enligt 14, 15 och 27 §§ skogsvårds-

lagen (1979:429),

10. ansökan om godkännande enligt Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser
för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter),

11. ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekono-

miska zon,

12. ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

och

13. ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en förgas-

ningsanläggning enligt naturgaslagen (2005:403).

Tidsfristerna gäller dock inte för prövningar som görs av domstol eller för

överklaganden som prövas av en annan myndighet än domstol.

6 § En tidsfrist börjar löpa när den handläggande myndigheten har tagit
emot en fullständig anmälan eller ansökan.

Tidsfristen upphör när den handläggande myndigheten har fattat ett slut-

ligt beslut i ärendet eller när verksamheten får påbörjas efter att en anmälan
har gjorts.

7 § Tidsfristen är två år för prövningar av ansökningar om tillstånd eller
dispens eller för anmälningar i ärenden som avser uppförande och drift av
anläggningar för produktion av förnybar el och utrustning för anslutning av
dessa till elnätet.

background image

3

SFS

2021:757

För anläggningar med en elproduktionskapacitet under 150 kilowatt är

tidsfristen för prövningar och anmälningar ett år.

8 § Tidsfristen är ett år för ansökningar om tillstånd eller dispens eller för
anmälningar i ärenden som avser uppgradering av befintliga anläggningar
för produktion av förnybar el och utrustning för anslutning av dessa till
elnätet.

9 § Arkeologiska förundersökningar, undersökningar och utredningar
enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) som ska ligga till grund för pröv-
ningar enligt 2 kap. 12 § samma lag omfattas inte av tidsfristerna i 7 och
8 §§.

10 § Tidsfristerna i 7 och 8 §§ får förlängas en gång med högst ett år om
det

1. efter det att en tidsfrist har börjat löpa uppstår behov av tidskrävande

kompletteringar på grund av nya bestämmelser, ny information eller nya
riktlinjer,

2. uppstår en försening vid handläggningen av ett ärende och förseningen

beror på någon yttre omständighet som inte kan påverkas och som inte kunde
förutses när tidsfristen började löpa, eller

3. finns andra synnerliga skäl.
Tidsfristen i 8 § får därutöver förlängas med ett år om det finns säkerhets-

relaterade skäl där uppgraderingsprojektet inverkar påtagligt på elnätet eller
anläggningens ursprungliga kapacitet, storlek eller prestanda.

11 § Om prövningen av ett ärende innefattar en prövning av skyldigheter
i unionsrätt på miljöområdet, får tidsfristerna i 7 och 8 §§ förlängas med den
tid som den prövningen tar.

Kontaktpunkt för vägledning och information för anläggningar som

tillförs förnybar energi
12 §
Statens energimyndighet ska inrätta och ansvara för en digital
kontaktpunkt för vägledning och information om ärenden om tillstånd,
dispenser och anmälningar enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd och enligt de författningar som anges i
5 §, om ärendena avser uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar
för tillförsel av förnybar energi och utrustning som krävs för anslutning av
dessa till nätet.

13 § Statens energimyndighet ska säkerställa att det genom kontakt-
punkten tillhandahålls

1. generell information om de krav som gäller för ärenden enligt 12 §,
2. direktlänkar till vägledning och specifik information om de ärenden

som avses i 12 §,

3. kontaktuppgifter och direktlänkar till de myndigheter som ska hand-

lägga ett ärende, och

4. en digital handbok om förfarandet för utvecklare av projekt för tillförsel

av förnybar energi.

14 § Kontaktpunkten ska omfatta uppgifter enligt 13 § 1�3 till

1. Boverket,
2. Energimarknadsinspektionen,

background image

4

SFS

2021:757

3. Havs- och vattenmyndigheten,
4. Statens jordbruksverk,
5. kommunerna,
6. länsstyrelserna,
7. mark- och miljödomstolarna,
8. Regeringskansliet,
9. Naturvårdsverket,
10. Riksantikvarieämbetet, och
11. Skogsstyrelsen.
Myndigheterna i första stycket 1�6 och 8�11 ska bistå Statens energi-

myndighet i arbetet med kontaktpunkten genom att, inom respektive
ansvarsområde, säkerställa att det på den egna webbplatsen finns uppdaterad
vägledning och specifik information om de tillstånd, anmälningar och
dispenser som myndigheten prövar eller informerar om och att handlingar
kan lämnas in digitalt till de myndigheter som prövar ärenden.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.
2. Tidsfristerna i 7 och 8 §§ gäller endast för ansökningar eller anmäl-

ningar som har kommit in till den myndighet som ska handlägga ärendet
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)