SFS 2021:758 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

SFS2021-758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1040) om

elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och

elsäkerhetsavgift

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2017:1040) om el-
beredskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska ha föl-
jande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att
finansiera

1. åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elbered-

skapsavgift),

2. verksamhet vid nätmyndigheten som avser uppgifter enligt 5 kap.

ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nät-
koncessionshavare följer sina skyldigheter (nätövervakningsavgift), och

3. verksamhet vid Elsäkerhetsverket enligt elsäkerhetslagen (2016:732)

och lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet (elsäkerhets-
avgift).

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

� 15 § elberedskapslagen (1997:288) i fråga om 6, 7 och 10 §§,
� 12 kap. 6 § ellagen (1997:857) i fråga om 6, 8 och 10 §§,
� 47 § elsäkerhetslagen (2016:732) i fråga om 6, 9 och 10 §§,
� 1 a § lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet i fråga

om 6, 9 och 10 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:758

Publicerad
den

30 juni 2021