SFS 2021:760 Förordning om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

SFS2021-760.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av

transmissionsnätsföretag för el

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2011:714) om certifiering av
transmissionsnätsföretag för el1 ska ha följande lydelse.

5 §2 Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera per-

soner från tredjeland, om sökanden äger ett sådant överföringssystem som
avses i artikel 53 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944
av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el
och om ändring av direktiv 2012/27/EU, eller annars ansvarar för drift och
underhåll av ett sådant system, eller

2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att

en eller flera personer från tredjeland får kontroll över ett transmissionsnät
eller transmissionsnätsföretag.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1584.
2 Senaste lydelse 2018:1584.

SFS

2021:760

Publicerad
den

30 juni 2021