SFS 2021:762 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

SFS2021-762.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid

frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

8 §2 Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld
som utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första eller
femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken,
4 kap. 2 och 16 §§ tullagen (2016:253), 21 b § lagen (2000:1225) om straff
för smuggling eller 2 kap. 4 eller 6 § eller 6 kap. 2 § kustbevakningslagen
(2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på
ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes
person eller egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414.
2 Senaste lydelse 2019:549.

SFS

2021:762

Publicerad
den

30 juni 2021