SFS 2021:764 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-764.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 11 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

11 §1 Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1�4 §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den
verksamhet som bedrivs av följande särskilda undersökningskommissioner:

� Coronakommissionen (S 2020:09), och
� kommissionen för granskning av regeringens, Utrikesdepartementets

och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak
och Gui Minhai (UD 2021:01).

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:441.

SFS

2021:764

Publicerad
den

30 juni 2021