SFS 2021:767 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-767.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 12 §, 35 kap. 8 § och 67 kap.
7 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.
12 §
2 Till den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha
uppehållstillstånd i Sverige får bosättningsbaserade förmåner lämnas
tidigast från och med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för
längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det
finns synnerliga skäl, får förmåner lämnas även om uppehållstillstånd inte
har beviljats.

Till den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får

bosättningsbaserade förmåner lämnas utan hinder av att tillståndet har
upphört att gälla, om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit
in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och
ansökan avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med
stöd av någon bestämmelse i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för
studerande på gymnasial nivå. Om ansökan avslås får förmåner lämnas till
dess att utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första
stycket utlänningslagen har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller
någon tidsfrist för frivillig avresa får förmåner lämnas till dess att beslutet
har fått laga kraft.

Förmåner enligt första stycket lämnas inte för tid då bistånd enligt lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till den
försäkrade, om förmånerna är av motsvarande karaktär.

35 kap.
8 §
Om den försäkrade har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som
flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 2 §
utlänningslagen (2005:716) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
eller beviljats statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller
motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser räknas som faktisk
försäkringstid även tid då han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland
från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till tidpunkten då han eller
hon först kom till Sverige.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2017:577.

SFS

2021:767

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:767

67 kap.
7 §
Om en pensionssökande har beviljats uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 2 §
utlänningslagen (2005:716) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
eller beviljats statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller
motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser räknas som försäkringstid
för garantipension även tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt
tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde
25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som övrig

skyddsbehövande gäller 35 kap. 8 § och 67 kap. 7 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)