SFS 2021:769 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS2021-769.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av

asylsökande m.fl.

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 1 a §§ lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till
utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehålls-

tillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4
eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl

medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

1 a §3 Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas
på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnads-
havare som har uppehållstillstånd.

Utlänningar som är medborgare i någon av Europeiska unionens

medlemsstater omfattas av denna lag endast om det finns synnerliga skäl för
det.

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 som har beviljats ett

tidsbegränsat uppehållstillstånd och vars rätt till bistånd enligt denna lag har
upphört omfattas inte av lagen om de ansöker om ett fortsatt tillstånd på
samma grund eller ansöker om ett nytt tillstånd med stöd av någon
bestämmelse i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på
gymnasial nivå och ansökan har kommit in till Migrationsverket innan det
tidigare tillståndet har upphört att gälla.

En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd enligt 5 kap. 15 eller 15 b § utlänningslagen (2005:716) omfattas
inte av denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en ansökan om
ett sådant tillstånd är under prövning.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2017:578.
3 Senaste lydelse 2017:578.

SFS

2021:769

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:769

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)