SFS 2021:770 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

SFS2021-770.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 och 4 a §§ och 3 kap. 4 och
4 a §§ studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
2 Studiehjälp får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

Studiehjälp får också lämnas till studerande som inte är svenska

medborgare, om de studerande

1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå

utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för

personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är

1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 §

utlänningslagen (2005:716),

2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och

själva har uppehållstillstånd.

Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om den studerande har beviljats ett tids-
begränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1, 3, 3 a eller 6 § eller
12 kap. 18 § första stycket 1 utlänningslagen eller med stöd av lagen
(2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå eller om
det finns särskilda skäl.

I 1 kap. 4�7 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska

jämställas med svenska medborgare.

4 a §3 Studiehjälp får lämnas till studerande som har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd även efter det att tillståndet har upphört att
gälla om den studerande har ansökt om ett fortsatt tillstånd på samma grund
eller om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2017:353)
om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå och ansökan har
kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att
gälla. Om ansökan avslås får studiehjälp lämnas till dess att utlänningens
tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen
(2005:716) har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller någon tidsfrist för
frivillig avresa får studiehjälp lämnas till dess att beslutet har fått laga kraft.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2017:579.
3 Senaste lydelse 2017:579.

SFS

2021:770

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:770

3 kap.
4 §
4 Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska

medborgare, om de studerande

1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå

utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för

personer som har en varaktig anknytning till Sverige och som är

1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 §

utlänningslagen (2005:716),

2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och

själva har uppehållstillstånd.

Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om den studerande har beviljats ett tids-
begränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1, 3, 3 a eller 6 § eller
12 kap. 18 § första stycket 1 utlänningslagen eller med stöd av lagen
(2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå eller om
det finns särskilda skäl.

I 1 kap. 4�6 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska

jämställas med svenska medborgare.

4 a §5 Studiemedel får lämnas till studerande som har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd även efter det att tillståndet har upphört att
gälla om den studerande har ansökt om ett fortsatt tillstånd på samma grund
eller om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2017:353)
om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå och ansökan har
kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att
gälla. Om ansökan avslås får studiemedel lämnas till dess att utlänningens
tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen
(2005:716) har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller någon tidsfrist för
frivillig avresa får studiemedel lämnas till dess att beslutet har fått laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § i den nya lydelsen gäller för

ansökningar som avser tid från och med dagen för ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § i den äldre lydelsen gäller

för

a) ansökningar som avser tid före ikraftträdandet, och
b) studerande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tids-

begränsats enligt den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller har
beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den lagen.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:579.
5 Senaste lydelse 2017:579.