SFS 2021:771 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

SFS2021-771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 8 §§ lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap ska ha följande lydelse.

6 §2 Ett barn som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslöst
förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den eller dem som har
vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppehållstillstånd och
hemvist här i landet.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket gäller inte ett barn

som har haft hemvist här i landet sedan fem år eller under sammanlagt tio år
och som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.
1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716).

Anmälan ska göras innan barnet har fyllt arton år.

8 §3 En utlänning som har fyllt arton men inte tjugoett år förvärvar svenskt
medborgarskap genom anmälan, om han eller hon har

1. permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
2. hemvist här i landet sedan han eller hon fyllde tretton år eller, i fråga

om den som är statslös, femton år.

Kravet i första stycket 1 gäller inte en utlänning som
1. har fötts i Sverige,
2. sedan födelsen är statslös,
3. har haft hemvist här i landet sedan fem år eller under sammanlagt tio

år, och

4. har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.

1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716).

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.
2. Lagen gäller även en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd enligt den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt den lagen.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2014:481.
3 Senaste lydelse 2014:481.

SFS

2021:771

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:771

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)