SFS 2021:772 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

SFS2021-772.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt

asylsökande m.fl.

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §2 Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är
folkbokförda här i landet,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehålls-

tillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4
eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 eller 15 d § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller
dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan
verkställas.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2017:580.

SFS

2021:772

Publicerad
den

2 juli 2021