SFS 2021:775 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–juni 2021

SFS2021-775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:143) om

omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för

augusti 2020�juni 2021

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2021:143) om
omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020�juni 20211
samt 4, 6, 14 a och 17 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om omsättningsstöd till enskilda

näringsidkare för augusti 2020�september 2021

4 §2 Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti�oktober 2020,
2. november och december 2020,
3. januari och februari 2021,
4. mars 2021,
5. april 2021,
6. maj 2021,
7. juni 2021,
8. juli 2021,
9. augusti 2021, och
10. september 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning

enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än 25 procent av
antalet kalenderdagar under den referensperiod som avses i andra stycket får
i stället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens
referensperiod (alternativ referensperiod). Vid beräkningen av antalet
kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning ska 12 kap. 32 §
socialförsäkringsbalken tillämpas.

6 §3 Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019 uppgick till minst 200 000 kronor för

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:417.
2 Senaste lydelse 2021:774.
3 Senaste lydelse 2021:417.

SFS

2021:775

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:775

en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1 och till minst
180 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 2�10,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 10�14 a §§, per enskild

näringsidkare uppgår till minst 3 000 kronor för en sådan stödperiod som
anges i 4 § första stycket 1, till minst 2 000 kronor för en sådan stödperiod
som anges i 4 § första stycket 2�3 och till minst 1 000 kronor för en sådan
stödperiod som anges i 4 § första stycket 4�10, och

4. den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för

att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och
liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas
på.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska räkenskapsåret som

avses i första stycket 2 i stället avse det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2018.

14 a §4 För stödperioden mars 2021, april 2021, maj 2021, juni 2021,
juli 2021, augusti 2021 respektive september 2021 lämnas stöd med högst
24 000 kronor per näringsidkare och stödperiod.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under

mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under
den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 18 000 kronor. Om den
enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst
50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd
lämnas med högst 12 000 kronor.

17 §5 En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av
Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges
i 15 § senast

1. den 30 april 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i

4 § första stycket 1�3,

2. den 15 september 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 4�7, och

3. den 30 november 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 8�10.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2021:417.
5 Senaste lydelse 2021:417.