SFS 2021:776 Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021

SFS2021-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:208) om

omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020�

juni 2021

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2021:208) om
omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020�juni 20211 samt 4�7, 11,
13 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag för

mars 2020�september 2021

4 §2 Stödperioder enligt denna förordning är

1. mars och april 2020,
2. maj 2020,
3. juni och juli 2020,
4. augusti�oktober 2020,
5. november och december 2020,
6. januari och februari 2021,
7. mars 2021,
8. april 2021,
9. maj 2021,
10. juni 2021,
11. juli 2021,
12. augusti 2021, och
13. september 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

5 §3 Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för den
stödperiod som anges i 4 § första stycket 3 om handelsbolagets samman-
lagda nettoomsättning för stödperioden understiger 50 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för de

stödperioder som anges i 4 § första stycket 2 och 4 om handelsbolagets
sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger
60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:418.
2 Senaste lydelse 2021:418.
3 Senaste lydelse 2021:418.

SFS

2021:776

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:776

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för de

stödperioder som anges i 4 § första stycket 1 och 5�13 om handelsbolagets
sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger
70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 §4 Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11�13 §§, per handelsbolag

uppgår till minst 1 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första
stycket 2 och 7�13, till minst 2 000 kronor för en sådan stödperiod som
anges i 4 § första stycket 1, 3, 5 och 6 och till minst 3 000 kronor för en
sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 4, och

3. handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

7 §5 Som förutsättning för stöd gäller även att handelsbolaget under det
räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet på
minsta nettoomsättning.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1�4 ska kravet på minsta

nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (200 000 kronor x antal
delägare i handelsbolaget).

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 5�13 ska kravet på minsta

nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (180 000 kronor x antal
delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena ska det antal delägare som

var registrerade i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

11 §6 För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1�4 lämnas stöd
med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens
referensperiod och stödperioden.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 5�13 lämnas stöd med

90 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referens-
period och stödperioden.

13 §7 Stöd till ett handelsbolag får inte överskrida maxtaket för stöd.

Maxtaket för stöd för en eller flera av de sammanlagda stödperioderna

som anges i 4 § första stycket 1�3 beräknas enligt följande formel:
(120 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden som anges i 4 § första stycket 4 beräknas enligt

följande formel: (72 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i
handelsbolaget).

Maxtaket för respektive stödperiod som anges i 4 § första stycket 5�6

beräknas enligt följande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som
är delägare i handelsbolaget).

4 Senaste lydelse 2021:418.
5 Senaste lydelse 2021:418.
6 Senaste lydelse 2021:418.
7 Senaste lydelse 2021:418.

background image

3

SFS

2021:776

Maxtaket för respektive stödperiod som anges i 4 § första stycket 7�13

beräknas enligt följande formel: (24 000 kronor x antal fysiska personer som
är delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra�femte styckena ska det antal fysiska personer

som var registrerade som delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021
beaktas.

16 §8 En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av
Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges
i 14 § senast

1. den 15 juni 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i

4 § första stycket 1�6,

2. den 15 september 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 7�10, och

3. den 30 november 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 11�13.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2021:418.