SFS 2021:779 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2021-779.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att 8 h § förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

8 h §2 På begäran av en länsstyrelse ska sådana uppgifter som avses i
2 kap. 3 § första stycket 1�5 och 13 lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från beskatt-
ningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som
detta behövs för länsstyrelsens handläggning enligt

1. förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda närings-

idkare för mars�juli 2020,

2. förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda närings-

idkare för augusti 2020�september 2021,

3. förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för

mars 2020�september 2021, och

4. förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått

rabatt på hyran under 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.
2 Senaste lydelse 2021:588.

SFS

2021:779

Publicerad
den

2 juli 2021