SFS 2021:781 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2021-781.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att det i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
ska införas en ny paragraf, 3 kap. 14 §, och närmast före 3 kap. 14 § en ny
rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Skyddad yrkestitel för undersköterska
14 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. krav på godkända betyg i ämnen eller kurser i
a) en sådan utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymna-

sieskolan eller kommunal vuxenutbildning som avses i 4 kap. 5 a § andra
stycket 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), och

b) en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiesko-

lan eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildnings-
innehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023, och

2. vad som ska anses utgöra en sådan förvärvad motsvarande kompetens

som avses i 4 kap. 5 a § andra stycket 2 patientsäkerhetslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:781

Publicerad
den

6 juli 2021