SFS 2021:782 Förordning om ändring i förordningen (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

SFS2021-782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1048) med instruktion

för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och

analyser

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att 8 och 15 §§ förordningen (2016:1048) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ska ha följande lydelse.

8 § Myndigheten svarar för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

Myndigheten ska även ansvara för sammanställning och redovisning av

riskkapitalstatistik. Därutöver ska myndigheten ansvara för insamling,
förvaltning och utveckling av olika former av uppgifter på företags- och
individnivå (mikrodata) när det gäller innehållet och utfallet av statliga
stödinsatser

inom

näringspolitik,

regional

tillväxtpolitik

och

innovationspolitik. Myndigheten ska för ändamålet föra en databas,
mikrodatabasen för statliga företagsstöd (MISS).

15 § Myndigheten ska samverka med berörda aktörer när det gäller
dokumentation och utformning av insatser i syfte att dessa ska vara möjliga
att utvärdera.

Myndigheten ska i sin utvärderande verksamhet föra en dialog med de

genomförandemyndigheter som kan komma att beröras av verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:782

Publicerad
den

6 juli 2021