SFS 2021:786 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2021-786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 2 kap. 4 a och 5 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 12 och 23 §§ och 10 kap.

21 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 3 a och 4 b�4 d §§ och

6 kap. 8 a, 8 b, 10 och 11 §§, och närmast före 2 kap. 4 b § och 6 kap. 10
och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.
3 a §
Om en detaljplan antas, ändras eller upphävs, ska länsstyrelsen så snart
som möjligt underrätta de statliga myndigheter som på grund av sitt särskilda
miljöansvar kan antas bli berörda av beslutet.

4 a §2 Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs
samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen
underrätta Naturvårdsverket om detta. Underrättelseskyldigheten gäller också
när en sådan plan antas, ändras eller upphävs, om den har varit föremål för
samråd med ett annat land.

Om samrådet avser en detaljplan, ska underrättelsen göras senast i sam-

band med att kommunen samråder enligt 5 kap. 11 b § första stycket plan-
och bygglagen (2010:900).

�&tgärder som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
4 b §
En åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygg-
lagen (2010:900) ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om

1. åtgärden avser
� ett industriområde,
� ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbygg-

nadsprojekt,

� ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utan-

för sammanhållen bebyggelse, eller

� en campingplats, och
2. ytan på det område som berörs av den åtgärd som avses i 1 understiger

5 000 kvadratmeter.

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 juli 2021 (regeringens förordningsmotiv
2021:3). Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.
2 Senaste lydelse 2020:78.

SFS

2021:786

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

SFS

2

Första stycket gäller inte i följande fall:
1. �&tgärden strider mot den översiktsplan eller de områdesbestämmelser

som gäller för området.

2. �&tgärden kan antas medföra olägenheter eller risker för omgivningen

som är mer omfattande än vad som normalt kan förväntas från bostadshus,
kontor, detaljhandel eller liknande verksamhet.

3. �&tgärden kan antas påtagligt skada
a) ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller fri-

luftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, eller

b) ett område av riksintresse enligt 4 kap. 2, 4 eller 5 § miljöbalken.
4. �&tgärden förvanskar en byggnad eller ett bebyggelseområde som är

särskilt värdefull respektive särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap. 13 § plan- och bygg-
lagen.

5. �&tgärden skadar ett område som är upptaget på världsarvslistan i enlig-

het med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens
kultur- och naturarv.

6. �&tgärden har betydelse för möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm.
7. �&tgärden ska utföras i ett område som omfattas av strandskydd eller

något annat skydd enligt 7 kap. miljöbalken. Dessutom ska åtgärden inte
omfattas av en dispens från strandskyddet och det ska inte heller finnas skäl
att anta att en sådan kommer att kunna ges.

8. Det område där åtgärden ska utföras
a) är ett mark- eller vattenområde som inte alls eller endast obetydligt är

påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön enligt 3 kap.
2 § miljöbalken,

b) är ett mark- eller vattenområde som är särskilt känsligt från ekologisk

synpunkt enligt 3 kap. 3 § miljöbalken,

c) består av brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken,

eller

d) är en nationalstadspark enligt 4 kap. 7 § miljöbalken.

4 c § En åtgärd som innebär att en sådan skidbacke, skidlift eller linbana
med tillhörande anläggningar som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan-
och bygglagen (2010:900) antingen anläggs inom ett område som redan har
tagits i anspråk för ett sådant byggnadsverk eller ändras, ska inte antas med-
föra en betydande miljöpåverkan om

1. det nya eller ändrade byggnadsverket är av begränsad omfattning i för-

hållande till de byggnadsverk som sedan tidigare finns på platsen,

2. åtgärden inte är en sådan som avses i någon av bestämmelserna i 4 b §

andra stycket 1�7, och

3. det område där åtgärden ska vidtas inte är ett sådant som avses i någon

av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 8.

4 d § Trots det som föreskrivs i 4 b och 4 c §§ får byggnadsnämnden i
enskilda fall besluta att en bedömning ska göras av om en sådan åtgärd som
avses i 4 b § första stycket eller 4 c § kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. Ett sådant beslut får endast fattas om det finns behov av att pröva
åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som
sedan tidigare är beslutade eller genomförda.

2021:786

background image

SFS

3

5 §3 När kommunen tar fram en detaljplan som medger att planområdet får
tas i anspråk på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 34 § andra stycket plan-
och bygglagen (2010:900), ska kommunen vid sin bedömning av om planen
medför en betydande miljöpåverkan ta hänsyn till det som anges i 10 § 1�3
och 11�13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om bedömningen avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §

miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken,
ska kommunen även ta hänsyn till resultatet av den bedömningen.

6 kap.


1 §4 I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbane-

anläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad,
motorbanor och golfbanor,

2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana,

spårväg eller gruvdrift,

4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som

är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser,

5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd

över marken,

c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.

8 a § En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses
i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) och som ska
vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs
i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla

1. uppgifter om
a) byggnadsverkets utformning och omfattning,
b) rivningsarbeten, om sådana kan förutses,
c) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,
d) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,
e) de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller

till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns till-
gängliga, och

f) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa

negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgäng-
liga, och

2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra

en betydande miljöpåverkan.


3 Senaste lydelse 2017:978.
4 Senaste lydelse 2014:225.

2021:786

background image

SFS

4

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas

medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det
finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljö-
påverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.

8 b § Uppgifterna enligt 8 a § ska ha den omfattning och detaljeringsgrad
som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån de omständigheter
som anges i 10 § 1�3 och 11�13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §

miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken,
ska ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen.

Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan


10 §5 Vid prövningen av en ansökan om bygglov eller förhandsbesked
enligt 9 kap. 31 § 2 respektive 17 § plan- och bygglagen (2010:900) för en
åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen ska
byggnadsnämnden vid sin bedömning av om åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ta hänsyn till de omständigheter som anges i
10 § 1�3 och 11�13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljö-

balken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken, ska
byggnadsnämnden vid sin bedömning av åtgärdens miljöpåverkan ta hänsyn
till resultatet av den bedömningen.

Beslutets innehåll


11 § Byggnadsnämnden ska i ett beslut om bygglov eller förhandsbesked
för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) redovisa

1. om åtgärden kan antas eller inte kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan, och

2. vilka omständigheter enligt 10 § 1�3 och 11�13 §§ miljöbedömnings-

förordningen (2017:966) som utgör skälen för bedömningen enligt 1.

Redovisningsskyldigheten gäller endast om beslutet avser en åtgärd som

ska

1. vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan, och
2. föregås av en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betyd-

ande miljöpåverkan.


9 kap.


12 §6 Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anlägg-
ning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5
plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
2. 5 prisbasbelopp när det gäller en linbaneanläggning,


5 Tidigare 6 kap. 10 § upphävd genom 2018:1543.
6 Senaste lydelse 2019:413.

2021:786

background image

SFS

5

3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats,
en skidbacke, en skidlift, en campingplats, en skjutbana, en hamn för fritids-
båtar, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,

4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett
bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,

5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anlägg-

ning för farliga produkter eller varor,

6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter

när det gäller en mur eller ett plank, och

9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anlägg-

ningens area när det gäller en transformatorstation.


23 §7 Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i bruk efter
anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slut-
besked är

1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
2. 1 prisbasbelopp när det gäller en linbaneanläggning,
3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats,
en skidbacke, en skidlift, en campingplats, en skjutbana, en hamn för fritids-
båtar, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,

4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett
bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,

5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anlägg-

ning för farliga produkter eller varor,

6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anlägg-

ningens area när det gäller en transformatorstation.

Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan-

och bygglagen, ska det som anges i första stycket om area i stället avse den
area som tas i bruk.


10 kap.


21 §8 Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen
av bestämmelserna om ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan i
9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kap. 8�9 §§ denna
förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.
2. �ldre bestämmelser, förutom 2 kap. 3 a §, gäller fortfarande för ären-

den om detaljplaner och områdesbestämmelser som har påbörjats före ikraft-
trädandet samt för mål och ärenden som avser överklagande och över-
prövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är
slutligt avgjort.

7 Senaste lydelse 2013:308.
8 Senaste lydelse 2018:1543.

2021:786

background image

SFS

6

3. �ldre bestämmelser, förutom 2 kap. 4 b�4 d §§, gäller fortfarande för

ärenden om bygglov eller förhandsbesked där ansökan har kommit in till
byggnadsnämnden före ikraftträdandet samt för mål och ärenden som avser
överklagande och överprövning av sådana mål och ärenden till dess målet
eller ärendet är slutligt avgjort.

4. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överträdelser som har ägt

rum före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas om de
leder till en lindrigare påföljd.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Johan Ndure

(Finansdepartementet)

2021:786