SFS 2021:789 Förordning om klimatdeklaration för byggnader

SFS2021-789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om klimatdeklaration för byggnader

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning är meddelad med stöd av

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 § andra stycket,
� 5 § andra stycket lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader

i fråga om 5 §,

� 9 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 6�8 §§,
� 14 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 10 och 11 §§,
� 15 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 12 och 13 §§,
� 18 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 14 §,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader.

Hur klimatdeklarationen ska ges in
3 §
Klimatdeklarationen ska ges in till Boverket.

Boverket får meddela föreskrifter om hur deklarationen ska ges in.

Undantag från skyldigheten att ge in en klimatdeklaration
4 §
Om Affärsverket svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastig-
hetsverk, Trafikverket eller Specialfastigheter Sverige AB är byggherre och
uppför byggnader som är undantagna från skyldigheten att ge in klimat-
deklaration enligt 5 § första stycket 6 lagen (2021:787) om klimatdeklara-
tion för byggnader också uppför andra byggnader, omfattas inte dessa andra
byggnader av skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration enligt
4 § samma lag.

Klimatdeklarationens innehåll och omfattning
5 §
Klimatdeklarationen ska omfatta hela byggnadens klimatskärm och
byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar.

Med klimatskärm avses en byggdel bestående av ett eller flera skikt som

isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller sådant som
temperatur, ljud och fuktighet. Med bärande konstruktionsdelar avses delar
av byggnadens konstruktion som förutom sin egen tyngd också bär laster av
olika slag. Med innerväggar avses väggar innanför klimatskärm som inte är
bärande.

SFS

2021:789

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

2

SFS

2021:789

6 § I klimatdeklarationen ska den beräknade klimatpåverkan anges i kilo-
gram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea.

7 § Boverket får meddela föreskrifter om

� vilka uppgifter som ska ingå i en klimatdeklaration,
� vilka data som ska användas när klimatpåverkan beräknas, och
� undantag från delar av de krav som ställs på klimatdeklarationens inne-

håll och omfattning.

Klimatdeklarationsregister
8 §
Boverket ska föra ett sådant register över klimatdeklarationer som av-
ses i 10 § lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader.

9 § Personuppgifter i klimatdeklarationsregistret får inte behandlas när
Boverket gör urval eller bearbetningar för någon annans räkning för direkt
marknadsföring.

10 § Om det är lämpligt får en handling som innehåller personuppgifter
lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst.

Tillsyn
11 §
Boverket är tillsynsmyndighet enligt 15 § lagen (2021:787) om
klimatdeklaration för byggnader.

12 § Byggherren ska se till att de underlag som verifierar uppgifterna som
har angetts i klimatdeklarationen sparas i fem år från det att klimat-
deklarationen har getts in.

13 § En sanktionsavgift enligt 18 § lagen (2021:787) om klimatdeklara-
tion för byggnader fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som
gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.

Sanktionsavgiften är ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbas-

belopp per kvadratmeter av byggnadens samlade bruttoarea. Avgiften får
högst uppgå till tio prisbasbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Johan Ndure
(Finansdepartementet)