SFS 2021:791 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2021-791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2

dels att 7 kap. 14 a § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

3 kap.
4 §
3 För att ta i anspråk gäldenärens lön och därmed jämställda förmåner
som överstiger förbehållsbeloppet får förvaltaren för konkursboets räkning
ansöka om utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken.

Att utmätning av lön som pågår vid konkursens början kan fortsätta för

konkursboets räkning följer av 7 kap. 19 § andra stycket utsökningsbalken.

6 §4 En tvist mellan förvaltaren och gäldenären eller någon annan i en
fråga som avses i 5 § ska prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av
förvaltaren, en borgenär, gäldenären eller en underhållsberättigad.
Myndigheten ska inhämta yttranden i den omfattning som behövs för
prövningen. Myndighetens beslut gäller omedelbart, även om det
överklagas. Beslutet ska efter ansökan ändras, om senare upplysta
omständigheter eller ändrade förhållanden motiverar det.

Tillsynsmyndighetens beslut i ett ärende som avses i första stycket får

överklagas av den vars rätt berörs av beslutet. I fråga om ett sådant
överklagande tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om
överklagande av beslut om utmätning av lön.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405.
2 Senaste lydelse av 7 kap. 14 a § 1995:308.
3 Senaste lydelse 1995:308.
4 Senaste lydelse 1995:793.

SFS

2021:791

Publicerad
den

7 juli 2021