SFS 2021:792 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

SFS2021-792.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1

dels att 2 kap. 9 a § och 15 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap 7 §, 15 kap. 4 §, 18 kap. 6 a och 7 §§ och bilagan ska ha

följande lydelse.

2 kap.
7 §
Den som begär försäljning av egendom, som enligt 4 kap. 27 §
utsökningsbalken ska anses utmätt, ska ge in exekutionstiteln med
lagakraftbevis. I förekommande fall ska även fordringsbevis och pantbrev
eller annan inteckningshandling ges in i original.

Något pantbrev behöver dock inte ges in när det är fråga om datapantbrev

och sökanden är registrerad som pantbrevshavare i pantbrevsregistret.

15 kap.
4 §
2 Om ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan
egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den har
belagts med kvarstad, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta
sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett
svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige ska sjöfartsregistret
underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets

registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I
underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Om kvarstad på egendom som avses i första stycket har upphävts, ska

Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller mot-
svarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras muntligen eller skriftligen.

Underrättelsen ska följas av skriftlig bekräftelse.

18 kap.
6 a §
3 Ett beslut om en intrångsundersökning enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837),
mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen (1997:306),

1 Förordningen omtryckt 2000:1.
Senaste lydelse av 2 kap. 9 a § 2006:879.
2 Senaste lydelse 2006:879.
3 Senaste lydelse 2018:1808.

SFS

2021:792

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

2

SFS

2021:792

varumärkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om företagsnamn ska
verkställas skyndsamt.

Vid verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§ samt 3 och

4 kap.

I protokollet ska utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka

utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som
påträffas. Handlingarna och föremålen ska beskrivas så ingående som det
krävs för att intrångsundersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Om
handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, ska detta anges i
protokollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs.

7 §4 Beträffande andra mål och ärenden hos Kronofogdemyndigheten
gäller i tillämpliga delar 1 kap. 4 och 5 §§ samt 2�4 och 17 kap., om inte
annat följer av särskilda föreskrifter.

I sådana mål och ärenden får ansökan göras muntligen, om skriftlig form

inte är föreskriven.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:879.

background image

3

SFS

2021:792

Bilaga5

E = Enkelt överlämnande enligt 4 kap. 4 § första stycket andra meningen
utsökningsförordningen
D = Delgivning

Handling som ska lämnas

Mottagare av handlingen

Anmärkning

Sökan-
den

Gälde-
nären

Arbets-
givaren

1. Underrättelse enligt 7 kap.
7 § utsökningsbalken

E

2. Beslut om utmätning av
lön

E

E

E

3. Underrättelse om ifrågasatt
uppdelning av ett engångs-
belopp enligt 7 kap. 8 a §
utsökningsbalken samt beslut
om det

E

E

4. Underrättelse om ifrågasatt
ändring enligt 7 kap. 9 §
utsökningsbalken av sättet för
lönens utbetalande

E

E

5. Beslut enligt 7 kap. 9 §
utsökningsbalken

E

D

6. Underrättelse om ifrågasatt
ändring eller hävande av
beslut om utmätning av lön
enligt 7 kap. 10 § utsöknings-
balken

E

Endast om den
ifrågasatta
ändringen går
gäldenären emot
behöver denne
underrättas.

7. Beslut om ändring eller
hävande enligt 7 kap. 10 §
utsökningsbalken

E

E

E

�ndras eller
hävs beslut, som
är föremål för
prövning i
högre instans,
ska denna
underrättas.

8. Underrättelse om ifrågasatt
jämkning av underhållsbidrag
enligt 7 kap. 17 § utsöknings-
balken och beslut om det

E

Med sökanden
avses den
bidragsberät-
tigade vars
underhåll kan
bli nedsatt.
Beslutas
jämkning ska
även gäldenären
underrättas om
beslutet.

5 Senaste lydelse 2006:879.

background image

4

SFS

2021:792

9. Underrättelse om ifrågasatt
föreläggande för arbets-
givaren enligt 7 kap. 22 §
utsökningsbalken

E

E

10. Beslut enligt 7 kap. 22 §
utsökningsbalken

E

E

D

11. Underrättelse om
ifrågasatt medgivande för
gäldenären enligt 4 kap. 29 §
första stycket utsöknings-
balken

E

12. Beslut enligt 4 kap. 29 §
första stycket
utsökningsbalken

E

E

13. Beslut enligt 7 kap. 7 §
utsökningsförordningen

E

E

Sökanden i
varje mål som
berörs av
beslutet ska
underrättas.

14. Underrättelse om anstånd
med utmätning av lön enligt
7 kap. 11 § utsökningsbalken

E

E

E