SFS 2021:793 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS2021-793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jaktlagen (1987:259)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)2

dels att nuvarande 42 a § ska betecknas 42 b §,
dels att 54 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 42 § ska lyda ⬝Tillsyn⬝,
dels att rubriken närmast före 42 a § ska sättas närmast före 42 b §,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 och 42 a §§, av följande

lydelse.

6 §3 Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor
för utfodring av vilt som inte hålls i hägn, om det behövs för att förebygga
eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar
allvarliga skador på egendom.

Beslutet ska avse ett visst begränsat område och vara tidsbegränsat.
Regeringen får meddela föreskrifter om vad förbud eller villkor enligt

första stycket får omfatta.

42 a § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att beslut enligt 6 § om utfodring
av vilt följs.

Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och

för att beslut om utfodring ska följas. Förelägganden får förenas med vite.

54 §4 Följande beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

1. länsstyrelsens beslut enligt 6 § om förbud mot eller villkor för utfodring

av vilt,

2. länsstyrelsens beslut enligt 33 § om registrering och avregistrering av

licensområde eller älgskötselområde, och

3. länsstyrelsens beslut om förelägganden enligt 42 a §.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

1 Prop. 2020/21:183, bet. 2020/21:MJU22, rskr. 2020/21:410.
2 Senaste lydelse av
42 a § 2016:974
rubriken närmast före 42 a § 2016:974.
3 Tidigare 6 § upphävd genom 2007:1241.
4 Senaste lydelse 2010:2001.

SFS

2021:793

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

SFS

2021:793

2

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)