SFS 2021:795 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2021-795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)
ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2021.
2. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas dock för studiestöd som lämnas

för tid från och med 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Johanna Dunér
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:795

Publicerad
den

9 juli 2021

background image

2

SFS

2021:795

Bilaga1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka

studiestöd kan lämnas
Avdelning A Utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå eller

motsvarande
�&lder
I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av

� studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den

studerande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller

� studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den

studerande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 och 2 §§).

Studiemedel får dock lämnas även före 20 års ålder för de utbildningar

som anges i A 3 (jfr 3 kap. 2 §).

Tid som studiemedel får lämnas för
För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395).

Det högre bidragsbeloppet
Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 kan
ge rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier
(jfr 3 kap. 9 §).

A 1 Utbildningar som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet men för

vilka studiemedel inte får lämnas före 20 års ålder

Folkhögskola: utbildning på grundskolenivå och utbildning som

motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasieskola inom skolväsendet
Hermods: utbildning på gymnasial nivå
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal vuxenutbildning: utbildning på grundläggande och gymnasial

nivå, utom uppdragsutbildning

Lycée Français Saint-Louis: utbildning på gymnasial nivå
Tyska skolan: utbildning på gymnasial nivå
Utbildning enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning

som kombineras med traineejobb eller annat arbete

A 2 Utbildningar som inte ger rätt till det högre bidragsbeloppet och för

vilka studiemedel inte får lämnas före 20 års ålder

Flyinge AB: hovslagarutbildning
Folkhögskola: annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1, dock

inte utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Förberedande dansarutbildning i grundskolan

1 Senaste lydelse 2021:381.

background image

3

SFS

2021:795

Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola: arbetsledarfortbildning

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet: seminörutbildning
�ster-Malma jaktvårdsskola

A 3 Utbildningar som inte ger rätt till det högre bidragsbeloppet men för

vilka studiemedel får lämnas även före 20 års ålder

Utbildning vid statliga universitet och högskolor enligt 3 § första stycket

1 och 2 förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande och högskole-
introducerande utbildning

Utbildning enligt förordningen (2017:13) om behörighetsgivande för-

utbildning inom yrkeshögskolan

Utbildning som har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A 3

genom beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar

Avdelning B Eftergymnasiala utbildningar

�&lder
I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A (jfr 3 kap. 2 §).

Tid som studiemedel får lämnas för
För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen (1999:1395).

B 1 Viss utbildning på eftergymnasial nivå

BF Scandinavian Aviation Academy AB: trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB: utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan: pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB: ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en
gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola: pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård

background image

4

SFS

2021:795

Kursverksamheten vid Uppsala universitet: kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern: dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium: pastors- och missionärs-

utbildning

Missionsskolan Götabro: pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Skandinaviska Naprapathögskolan AB: fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan: lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan: fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan: lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans utbildningsinstitut: utbildning till diakon, församlings-

pedagog, kyrkomusiker och präst

Uppdragsutbildning enligt 4 § förordningen (2014:1105) om utbildning

till polisman

Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Utbildning som har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B 1

genom beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar

Waldorfseminariet i Kungälv: lärarutbildning

B 2 Utbildningar vid statliga universitet och högskolor och vid enskilda

utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen

(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Akademi för Ledarskap och Teologi för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� magisterexamen i teologi,
� masterexamen inom området teologi, och
� fristående sommarkurser som ges utanför ordinarie vår- och hösttermin
Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola: konstnärlig kandidat-

examen

Enskilda Högskolan Stockholm AB
� doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
� licentiatexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
� masterexamen inom området mänskliga rättigheter,
� masterexamen i teologi,
� magisterexamen i mänskliga rättigheter,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi,

background image

5

SFS

2021:795

� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter, och
� fristående sommarkurser som ges utanför ordinarie vår- och hösttermin
Ericastiftelsen: utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed samman-

hängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
� doktorsexamen inom området människan i välfärdssamhället,
� licentiatexamen inom området människan i välfärdssamhället,
� masterexamen i socialt arbete,
� masterexamen i vårdvetenskap,
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik,
� konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� masterexamen inom området teologi,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet
� kandidatexamen i filosofi,
� masterexamen inom området teologi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
� licentiatexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� barnmorskeexamen,
� sjuksköterskeexamen,
� specialistsjuksköterskeexamen,
� magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
� introduktion till svensk hälso- och sjukvård, och
� fristående sommarkurser som ges utanför ordinarie vår- och hösttermin
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt 3 § första stycket 1 och 2 förordningen (2018:1519)

om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning,

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor, eller

background image

6

SFS

2021:795

� öppen nätbaserad utbildning enligt högskoleförordningen (1993:100),

förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen
(2007:1164) för Försvarshögskolan

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen med inriktning logonomi, och
� utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola: skogsteknikerexamen