SFS 2021:797 Förordning om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

SFS2021-797.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Kravet på att kunna försörja sig i 5 § lagen (2017:353) om
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå är uppfyllt om sökanden
har inkomster som innebär att han eller hon inte behöver försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Vid bedömningen av vilka
behov sökanden har för att nå en skälig levnadsnivå ska hänsyn tas endast
till sökandens behov och inte till eventuella familjemedlemmars.

Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om försörjnings-

förmåga.

2 § Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket lämna ut uppgifter om
en utlännings namn, personnummer och förvärvsarbete med subvention, om
Migrationsverket begär det och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende
om uppehållstillstånd enligt 5 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för
studerande på gymnasial nivå.

3 § Skatteverket ska till Migrationsverket lämna ut uppgifter om sådana
underrättelser om anställning som avses i 5 § första stycket lagen (2017:353)
om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå, om
Migrationsverket begär det och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende
om uppehållstillstånd enligt 5 § lagen om uppehållstillstånd för studerande
på gymnasial nivå.

4 § Migrationsverket får, efter att ha gett Statens skolverk och
Folkbildningsrådet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om
vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2017:353)
om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. Förordningen upphör att gälla den 20 januari 2025.
3. Bestämmelserna i 1 § första stycket, 2 och 3 §§ i den upphävda

förordningen gäller fortfarande för en ansökan som har registrerats hos
Migrationsverket före den 20 januari 2025 om utlänningen har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a eller 16 b § lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige, eller om utlänningen har beviljats ett
uppehållstillstånd enligt någon av 16 d�16 g §§ eller 16 i § den lagen, eller

SFS

2021:797

Publicerad
den

9 juli 2021

background image

2

SFS

2021:797

enligt 1, 2 eller 4 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande
på gymnasial nivå, och senast vid den tidpunkten fullföljt sin utbildning.

4. Bestämmelserna i 1 § första stycket i den upphävda förordningen gäller

fortfarande för överklagande av beslut som har fattats enligt 5 § lagen
(2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Klefbäck
(Justitiedepartementet)