SFS 2021:800 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

SFS2021-800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:543) om

anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och

högskolor

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:543) om anmälnings-
avgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.

2 §1 För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och
avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av
den som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som
omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare).

Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som

vid tidpunkten för anmälan

1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt

eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 §
utlänningslagen (2005:716),

2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehålls-

tillstånd i Sverige enligt 4 kap. 16 § utlänningsförordningen (2006:97),

3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige,
5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. utlännings-

lagen,

6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska

unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § utlännings-
förordningen,

7. är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av

sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som
innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,

8. söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant

utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av
regeringen inte ska tas ut för,

9. söker till en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller

samarbetsprogram som anmälningsavgift enligt beslut av regeringen inte
ska tas ut för,

10. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola, eller
11. inte har ett uppehållstillstånd men tidigare på annan grund än studier

har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har upphört att gälla,
om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till

1 Senaste lydelse 2017:861.

SFS

2021:800

Publicerad
den

9 juli 2021

background image

SFS

2021:800

2

Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och
ansökan avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med
stöd av 5 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på
gymnasial nivå.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Johanna Dunér
(Utbildningsdepartementet)