SFS 2021:801 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

SFS2021-801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

dnin

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för

yrkesintroduktionsanställningar

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 1 c § förordningen (2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar ska ha följande lydelse.

1 c §1 De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som
fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet

1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta

program, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller

motsvarande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 13 § den

upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige gäller 1 c § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Mats Rundström
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1168.

SFS

2021:801

Publicerad
den

9 juli 2021