SFS 2021:802 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

SFS2021-802.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan

om unga och nyanlända

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2015:502) om viss samverkan
om unga och nyanlända1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen och innehåller bestämmelser om samverkan mellan Arbets-
förmedlingen och en kommun för att minska ungdomsarbetslösheten i
kommunen och för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten kan ske i form av lokala

överenskommelser och ska avse arbetslösa ungdomar i åldern 16�24 år.
Statsbidrag får lämnas till en kommun för främjande av sådana överens-
kommelser.

Samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet kan ske i form av

lokala överenskommelser. Statsbidrag får lämnas till en kommun för att
främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand
avser nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år och som inom de senaste
36 månaderna har beviljats ett uppehållstillstånd enligt

� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller

motsvarande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 13 § den

upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige gäller 1 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Mats Rundström
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2017:105.
2 Senaste lydelse 2019:1155.

SFS

2021:802

Publicerad
den

9 juli 2021