SFS 2021:803 Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

SFS2021-803.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 12 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska
ha följande lydelse.

12 §1 Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens direktåtkomst ska
begränsas till de personuppgifter som myndigheterna behöver i sin
verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa en förmån, en
ersättning eller ett annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om
motsvarande stöd.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller

uppehållsstatus,

3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus

eller utfärdande av uppehållskort och uppgift om varje period som
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats för eller uppehållskort
eller bevis om uppehållsstatus har utfärdats för,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort

eller uppehållsstatus,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen

(2006:97),

7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlännings-
lagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen

eller motsvarande äldre bestämmelser,

9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som

familjemedlem till en sådan person, och

10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,

uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift om att uppehålls-

tillstånd har beviljats en enskild som övrig skyddsbehövande.

1 Senaste lydelse 2020:942.

SFS

2021:803

Publicerad
den

9 juli 2021

background image

SFS

2021:803

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Klefbäck
(Justitiedepartementet)