SFS 2021:804 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

SFS2021-804.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.1

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att 19 § ska ha följande lydelse.

19 § Ersättning för kostnader enligt 3�6, 9�11, 13, 15, 17 och 18 §§ ska
efter ansökan betalas ut kvartalsvis i efterskott.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom

sex månader från utgången av det kvartal som ansökan avser. Om ansökan
avser ersättning enligt 3�6 §§, ska den ha kommit in till Migrationsverket
senast sex månader efter det kvartal som barnet eller den unge har genomgått
utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Klefbäck
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 16 § 2019:1119.

SFS

2021:804

Publicerad
den

9 juli 2021