SFS 2021:805 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

SFS2021-805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt

anställningsstöd

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 5 och 8 §§ förordningen (2018:42) om särskilt
anställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 § De nyanlända invandrare som får anvisas till särskilt anställningsstöd
i form av introduktionsjobb är de som har fyllt 20 år och

1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. är arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

och någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta
program, eller

3. är arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

och inom de senaste 36 månaderna har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller mot-

svarande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av bestämmelsen om tidsperioder i första stycket 3 ska

det bortses från tid när den som ska anvisas har varit förhindrad att arbeta på
grund av vård av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är
adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

8 § De nyanlända invandrare som får anvisas till särskilt anställningsstöd
i form av extratjänst är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och

1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta

program, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller mot-

svarande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

SFS

2021:805

Publicerad
den

9 juli 2021

background image

SFS

2021:805

2

� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av bestämmelsen om tidsperioder i första stycket 3 ska

det bortses från tid när den som ska anvisas har varit förhindrad att arbeta på
grund av vård av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är
adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 13 § den

upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige gäller 5 och 8 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Mats Rundström
(Arbetsmarknadsdepartementet)