SFS 2021:806 Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

SFS2021-806.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för

nystartsjobb

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2018:43) om stöd för nystarts-
jobb ska ha följande lydelse.

6 § Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid
beslutstillfället är nyanländ invandrare, har fyllt 20 år och

1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

och inom de senaste 36 månaderna har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller mot-

svarande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 13 § den

upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige gäller 6 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Mats Rundström
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:806

Publicerad
den

9 juli 2021