SFS 2021:807 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2021-807.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)1

dels att 15 § ska ha följande lydelse
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 §, och närmast före 43 § en ny

rubrik av följande lydelse.

15 §2 Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna för-
ordning.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta

om undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller
återges friheten.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt vid åtel-

platser som anordnats för ändamålet (åteljakt).

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet

i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ. Naturvårdsverket får med-
dela föreskrifter om de fall då sådana undantag får beviljas.

Utfodring
43 §
Beslut enligt 6 § jaktlagen (1987:259) om förbud mot eller villkor för
utfodring av vilt som inte hålls i hägn får endast omfatta utfodring av klöv-
vilt. Ett sådant beslut får dock även omfatta utfodring av annat vilt, om ut-
fodringen bedrivs på ett sådant sätt att klövvilt kan nyttja fodret.

Beslutet får inte omfatta utfodring i form av saltstenar, viltåkrar eller foder

som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.
2 Senaste lydelse 2018:639.

SFS

2021:807

Publicerad
den

9 juli 2021