SFS 2021:808 Förordning om nätkoncession

SFS2021-808.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om nätkoncession

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan och handlägg-
ning av ärenden om nätkoncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

2 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i ellagen (1997:857).

Nätmyndighet
3 §
Av 3 § elförordningen (2013:208) framgår att Energimarknadsinspek-
tionen är nätmyndighet enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Nätmyndigheten ska handlägga de ärenden som anges i denna förordning.

Handläggning av en ansökan som ska prövas av regeringen
4 §
En ansökan i ett ärende om nätkoncession som ska prövas av rege-
ringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket ellagen (1997:857) ska lämnas in till
nätmyndigheten.

Nätmyndigheten ska utreda ärendet och därefter överlämna det till-

sammans med ett eget yttrande till regeringen för prövning.

Ansökan om nätkoncession för linje
5 §
En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla

1. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att till-

godose,

2. en uppgift om ledningens spänning,
3. de särskilda skäl som åberopas, om ledningens spänning inte överstiger

högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av
ledningen,

4. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljö-

balken kommer att iakttas, och

5. en uppgift om vilka alternativa ledningssträckningar som sökanden har

undersökt.

Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges.

Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning som befintliga led-

SFS

2021:808

Publicerad
den

13 juli 2021

background image

SFS

2021:808

2

ningar tål och om det finns behov av ytterligare ledningsutbyggnad med
anledning av den ledning som ansökan avser.

6 § Sökanden ska, utöver det som anges i 5 §, lämna in

1. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 17 § andra

stycket 2 eller 3 ellagen (1997:857),

2. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, vilken bland annat

ska innehålla en ritning över ledningens konstruktion och anslutning till en
produktionsanläggning, station eller befintlig ledning,

3. en kostnadsberäkning,
4. en karta över ledningens föreslagna sträckning,
5. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till

de fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på
något annat sätt berörs av anläggningen, och

6. uppgifter om vilka överenskommelser som har träffats om upplåtelse

av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskom-
melser.

Sökanden ska lämna in en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, om

ledningen ingår i ett transmissionsnät.

Med en bestyrkt förteckning jämställs ett elektroniskt dokument som har

undertecknats med en elektronisk underskrift.

Ansökan om nätkoncession för område
7 §
En ansökan om nätkoncession för område ska innehålla

1. en plan över områdets framtida behov av överföring av el,
2. en karta över området,
3. uppgifter om vilken högsta spänning och i förekommande fall vilken

lägsta spänning för området som sökanden ansöker om,

4. en beskrivning av den inverkan på miljön som en framtida utbyggnad

av ledningsnätet kan komma att få,

5. en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys, och
6. en redogörelse för vilka konsekvenser som den sökta nätkoncessionen

får för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

Ansökan om förhandsmedgivande
8 §
En ansökan om medgivande att bygga eller använda en starkströms-
ledning i avvaktan på att en ansökan om nätkoncession slutligt avgörs enligt
2 kap. 8 § ellagen (1997:857) ska innehålla

1. en karta där ledningen och tillhörande anläggningar anges,
2. uppgifter om ledningens tekniska utförande,
3. en uppgift om ledningens spänning,
4. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att till-

godose,

5. de särskilda skäl som åberopas, och
6. de uppgifter som anges i 8 § första stycket miljöbedömningsförord-

ningen (2017:966).

Om sökanden ansöker om att beslutet ska gälla omedelbart enligt 2 kap.

9 § ellagen, ska sökanden visa att byggandet eller driften av anläggningen
har liten betydelse för motstående intressen.

Ansökan om ändring av nätkoncession
9 §
En ansökan om ändring av en nätkoncession enligt 2 kap. 27 och 28 §§
ellagen (1997:857) ska innehålla

background image

SFS

2021:808

3

1. uppgifter om den nätkoncession som ansökan avser,
2. skälen för ansökan,
3. en karta över den sträckning som ansökan avser, och
4. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 17 § andra

stycket 2 eller 3 ellagen, om ansökan avser ändring av en nätkoncession
enligt 2 kap. 27 § ellagen.

Ansökan om ändring av villkor
10 §
En ansökan om ändring av villkor för en nätkoncession enligt 2 kap.
29 § ellagen (1997:857) ska innehålla

1. uppgifter om vilken nätkoncession som ansökan avser,
2. uppgifter om de gällande villkoren,
3. skälen för ansökan, och
4. en karta som anger den ledning eller de ledningar som omfattas av nät-

koncessionen.

Ansökan om omprövning av nätkoncession för linje
11 §
En ansökan om omprövning av en nätkoncession enligt 2 kap. 31 §
ellagen (1997:857) ska innehålla

1. uppgifter om den nätkoncession som ansökan avser,
2. en uppgift om den berörda nätkoncessionshavaren,
3. skälen för ansökan, och
4. en karta över den sträckning som ansökan avser.

Ansökan om sammanläggning av nätkoncessioner
12 §
En ansökan om sammanläggning av nätkoncessioner enligt 2 kap.
39 § ellagen (1997:857) ska innehålla

1. uppgifter om vilka nätkoncessioner som ansökan avser,
2. en beskrivning av de ledningar som omfattas av nätkoncessionerna,
3. skälen för ansökan, och
4. en karta som anger den sammanlagda nätkoncessionen för linje eller

område.

Ansökan om delning av en nätkoncession
13 §
En ansökan om delning av en nätkoncession enligt 2 kap. 41 § el-
lagen (1997:857) ska innehålla

1. uppgifter om vilken nätkoncession som ansökan avser,
2. skälen för ansökan, och
3. kartor som anger de ledningar som omfattas av respektive nät-

koncession efter delningen.

Ansökan om tillträde till mark för undersökning
14 §
En ansökan om tillträde till mark för undersökning enligt 2 kap. 57 §
ellagen (1997:857) ska innehålla

1. uppgifter om vilken ledning som undersökningen avser,
2. skälen för ansökan,
3. en uppgift om vilken tidsperiod som tillträdet avser och under vilken

årstid som sökanden planerar att utföra undersökningen,

4. fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som sökanden behöver få

tillträde till, och

5. namn och adress till de fastighetsägare och andra kända sakägare som

berörs.

background image

SFS

2021:808

4

Gemensamma bestämmelser om ansökningar
15 §
En ansökan som avses i 5�14 §§ ska lämnas in till nätmyndigheten.

Ansökan får lämnas in elektroniskt.

16 § Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kraven
i 5�14 §§.

17 § I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns
bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en
fullständig ansökan har kommit in och bestämmelser om innehållet i ett
sådant bevis.

Handläggning av ansökningar om nätkoncession
18 §
Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avvisas eller av-
slås, ska yttranden inhämtas från

1. Försvarsmakten,
2. länsstyrelser och övriga statliga myndigheter som berörs av ansökan,
3. kommuner som berörs av ansökan,
4. ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av

ansökan, om ärendet avser nätkoncession för linje,

5. andra kända sakägare som berörs av ansökan, och
6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan.
I ett ärende där ett yttrande inhämtas ska nätmyndigheten underrätta

Försvarets radioanstalt om ansökan.

19 § I ett ärende om meddelande av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen
(1997:857) ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom tre år från det att
en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av
regeringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket ellagen, ska beslut meddelas inom
fem år från det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

I ett ärende om förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt

2 kap. 22 eller 26 § ellagen ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom
åtta år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om
ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket ellagen, ska
beslut meddelas inom tio år från det att en fullständig ansökan kom in till
nätmyndigheten.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handlägg-

ningstiden förlängas en gång med högst den ursprungliga tidsfristens längd.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Handläggning av ansökningar om tillträde till mark för undersökning
20 §
Innan nätmyndigheten beslutar om tillträde till mark för undersök-
ning enligt 14 §, ska Försvarsmakten ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Nätmyndigheten ska även underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan.

Bemyndiganden
21 §
Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. kraven i 5�14 §§,
2. elektronisk underskrift enligt 6 § tredje stycket, och
3. elektronisk inlämning enligt 15 § andra stycket.

background image

SFS

2021:808

5

�verklagande
22 §
Nätmyndigheten ska underrätta regeringen när ett överklagande över-
lämnas till allmän förvaltningsdomstol i ett ärende där sakfrågan överklagas
till regeringen enligt 13 kap. 5 § ellagen (1997:857). Nätmyndigheten ska i
stället underrätta mark- och miljödomstolen om sakfrågan överklagas till
mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 6 § ellagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. Förordningen tillämpas inte på ansökningar som har lämnats in till

nätmyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)