SFS 2021:809 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

SFS2021-809.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elförordningen (2013:208)

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om elförordningen (2013:208)1

dels att 4�15 och 29 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 3 § och rubrikerna närmast före 4, 5, 7, 8

och 12�15 §§ ska utgå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för ärenden som

inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av
5 § 2017:1037
29 § 2020:915.

SFS

2021:809

Publicerad
den

13 juli 2021