SFS 2021:810 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

SFS2021-810.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver1 att 11 b och 11 c §§ förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning
av viss smitta2 ska ha följande lydelse.

11 b §3 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en
skolenhet öppen tillämpa 7 § på utbildning i gymnasieskolan och på utbild-
ning i grundskolans högstadium, om det behövs för att huvudmannen följer
en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna
ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid,
eller är åtskilda i både rum och tid, och rekommendationen har meddelats

1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller

regional spridning av covid-19, eller

2. annars för att motverka spridning av covid-19.

11 c §4 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en
skolenhet öppen tillämpa 5 och 9 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3,
4 och 9 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att
huvudmannen följer eller har följt en sådan rekommendation från Folkhälso-
myndigheten som avses i 11 b §.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.
2. En huvudman som håller en skolenhet öppen och som har tillämpat 7 §

med stöd av 11 b eller 11 c § i den tidigare lydelsen får tillämpa 5 och 9 §§
på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4 och 9 §§ på utbildning i grund-
skolans högstadium, om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till
utbildning enligt skollagen (2010:800).

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Johanna Dunér
(Utbildningsdepartementet)

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 juli 2021 (regeringens förordningsmotiv
2021:4).
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.
3 Senaste lydelse 2021:10.
4 Senaste lydelse 2021:10.

SFS

2021:810

Publicerad
den

13 juli 2021