SFS 2021:812 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-191

dels att 7 och 8 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1�3 a, 5 och
6 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1�3 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.
2. De upphävda bestämmelserna i 7 kap. gäller dock fortfarande för

ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Helena Rosén
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
7 kap. 1 § 2021:372

rubriken till 7 kap. 2021:372

7 kap. 2 § 2021:372

rubriken till 8 kap. 2021:161

7 kap. 3 § 2021:372

rubriken närmast före 7 kap. 1 § 2021:372

8 kap. 1 § 2021:161

rubriken närmast före 7 kap. 3 § 2021:372.

2 Senaste lydelse 2021:724.

SFS

2021:812

Publicerad
den

13 juli 2021