SFS 2021:813 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-813.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 2 kap. 1 och 1 a §§, 4 kap. 4 a, 4 c, 19 c och 19 g §§, 5 kap. 4 §,

7 kap. 5, 8 och 15 a §§ och 8 kap. 10 f�10 h §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 4 d § och 7 kap. 15 c §,

och närmast före 4 kap. 4 d § och 7 kap. 15 c § nya rubriker av följande
lydelse.

2 kap.
1 §
1 En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har
beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter
tillfälligt skydd med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen
(2005:716) behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige. Detsamma gäller för
en utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen. Kravet på pass
vid vistelse i Sverige gäller inte heller för en utlänning som kan beviljas eller
har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller
12 kap. 16 b eller 18 § utlänningslagen om han eller hon inte har någon
handling som gäller som pass och saknar möjlighet att inom rimlig tid skaffa
en sådan handling.

En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller

vistelse i Sverige, om han eller hon följer med en vuxen person vars pass
innehåller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet.

1 a §2 En utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för
studerande på gymnasial nivå behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige om
han eller hon inte har någon handling som gäller som pass och saknar
möjlighet att inom rimlig tid skaffa en sådan handling.

4 kap.
4 a §
3 Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning
om familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller släkting i
rakt nedstigande led till utlänningen eller till hans eller hennes make eller
sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller
är under 21 år och utlänningen

1 Senaste lydelse 2014:185.
2 Senaste lydelse 2016:755.
3 Senaste lydelse 2014:779.

SFS

2021:813

Publicerad
den

16 juli 2021

background image

2

SFS

2021:813

1. med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats ett

tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket
utlänningslagen, eller

2. med stöd av 5 kap. 15 a § första stycket 1 utlänningslagen har beviljats

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, i de fall familjemedlemmen inte ansökt
om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning

som för den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till.

4 c §4 Kravet på att kunna försörja sig och utlänningen i 5 kap. 3 b §
utlänningslagen (2005:716) är uppfyllt om anknytningspersonen har lön
som efter avdrag för preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid
utmätning av lön enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken. Beräkningen ska göras
med beaktande även av vad som behövs för försörjning av utlänningen.
Ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller annan liknande arbetsrelaterad
ersättning jämställs med lön. Kravet är också uppfyllt om anknytnings-
personen har inkomster från näringsverksamhet eller en förmögenhet som
han eller hon kan försörja sig och utlänningen på.

Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om försörjnings-

förmåga. Migrationsverket får också meddela föreskrifter om vad som ska
anses vara en bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 5 kap. 3 b §
utlänningslagen.

Försörjningskrav vid permanent uppehållstillstånd
4 d §
Kravet på att kunna försörja sig i 5 kap. 7 § utlänningslagen
(2005:716) är uppfyllt om utlänningen har lön som efter avdrag för
preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid utmätning av lön enligt
7 kap. 5 § utsökningsbalken. Beräkningen ska endast göras med beaktande
av vad som behövs för försörjning av utlänningen själv och inte eventuella
familjemedlemmar. Arbetsrelaterad ersättning som utgår tillfälligt under
pågående anställning jämställs med lön. Inkomst från subventionerad
anställning, ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller aktivitetsstöd får
inte beaktas. Inte heller andra ersättningar med anledning av arbetslöshet får
beaktas. Kravet är också uppfyllt om utlänningen har inkomster från
näringsverksamhet som han eller hon kan försörja sig på. För att
försörjningskravet ska anses vara uppfyllt måste försörjningsförmågan ha en
viss varaktighet.

Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om försörjnings-

förmåga.

19 c §5 I ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som utfärdas för en
utlänning som har flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716), ska
följande anmärkning föras in: Internationellt skydd beviljat av Sverige den
[datum].

19 g §6 Om en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan
EU-stat beviljas flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716), ska

4 Senaste lydelse 2016:851.
5 Senaste lydelse 2014:185.
6 Senaste lydelse 2014:185.

background image

3

SFS

2021:813

Migrationsverket begära att den staten för in en sådan anmärkning som avses
i 19 c § i EU-uppehållstillståndet för varaktigt bosatta.

Om Migrationsverket får en sådan begäran som avses i första stycket från

en annan EU-stat, ska Migrationsverket föra in anmärkningen i EU-
uppehållstillståndet för varaktigt bosatta senast inom tre månader.

5 kap.
4 §
7 Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl
enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd. Undantaget gäller dock inte

1. en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen

medverkar till att klarlägga sin identitet,

2. om det är sannolikt att utlänningen kommer att överföras enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni
2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är
ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat (Dublinförordningen), eller

3. om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas med omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen.

Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett

beslut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har fått laga kraft.
Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till
verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga
kraft.

Migrationsverket utfärdar ett särskilt bevis om undantag från skyldig-

heten att ha arbetstillstånd.

7 kap.
5 §
8 Ett beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats av en
migrationsdomstol eller av Migrationsöverdomstolen ska så snart som
möjligt sändas till Migrationsverket för verkställighet. När en migrations-
domstols beslut har vunnit laga kraft ska domstolen omedelbart underrätta
Migrationsverket om detta.

Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöver-

domstolen upphäver eller meddelar inhibition av ett beslut om avvisning
eller utvisning, ska den verkställande myndigheten omedelbart underrättas
om åtgärden. �r beslutet förenat med återreseförbud ska Polismyndigheten
alltid underrättas.

I andra fall än då Migrationsverket är verkställande myndighet ska verket

omedelbart underrätta den verkställande myndigheten om en utlänning i ett
ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ansöker
om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Detsamma
gäller när fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen
aktualiseras genom att sådana omständigheter som avses i den
bestämmelsen åberopas innan beslutet har verkställts.

När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöver-

domstolen enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen beslutar att ta upp frågan om
uppehållstillstånd till ny prövning, ska den verkställande myndigheten

7 Senaste lydelse 2017:524.
8 Senaste lydelse 2014:1192.

background image

4

SFS

2021:813

underrättas. I de fall avvisnings- eller utvisningsbeslutet är förenat med ett
återreseförbud ska Polismyndigheten alltid underrättas.

8 §9 Migrationsverket ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om

1. verket beslutar om inhibition av en allmän domstols beslut om

utvisning på grund av brott eller upphäver ett sådant inhibitionsbeslut, eller

2. en utlänning som har utvisats på grund av brott ansöker om uppehålls-

tillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skydds-
behövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), eller när frågan om
ny prövning enligt 12 kap. 19 b § utlänningslagen blir aktuell genom att
sådana omständigheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan
utvisningsbeslutet har verkställts.

Migrationsverket ska alltid underrätta Polismyndigheten om sitt slutliga

ställningstagande i ärenden om uppehållstillstånd för den som av allmän
domstol har utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant
utvisningsbeslut.

En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ska omedelbart

underrätta Polismyndigheten om beslut som innebär att inhibition av en
allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott meddelas eller
upphävs. Polismyndigheten ska alltid underrättas om en domstols slutliga
beslut i mål om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har
utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisnings-
beslut.

15 a §10 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos
Migrationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller

uppehållsstatus,

3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus

eller utfärdande av uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats eller uppehållskort eller
bevis om uppehållsstatus har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort

eller uppehållsstatus,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen

eller motsvarande äldre bestämmelser,

9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som

familjemedlem till en sådan person, och

10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,

uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensions-
myndigheten.

9 Senaste lydelse 2016:1244.
10 Senaste lydelse 2020:941.

background image

5

SFS

2021:813

Uppgiftsskyldighet i förhållande till Migrationsverket
15 c §
Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket lämna ut uppgifter
om en utlännings namn, personnummer och förvärvsarbete med subvention,
om Migrationsverket begär det och uppgifterna behövs för att bedöma om
försörjningskravet i 5 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716) är uppfyllt.

8 kap.
10 f §
11 Migrationsverket ska i samband med att en utlänning ansöker om
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) informera
utlänningen om förfarandet, om utlänningens rättigheter och skyldigheter
och om tänkbara konsekvenser av att inte uppfylla skyldigheterna eller av
att inte samarbeta med Migrationsverket och andra myndigheter. Detsamma
gäller om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 eller
19 b § utlänningslagen.

Migrationsverket ska i samband med att en utlänning beviljas uppehålls-

tillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen informera utlänningen om de
rättigheter och skyldigheter som följer av att han eller hon bedömts vara
flykting eller alternativt skyddsbehövande. Motsvarande gäller om en
utlänning beviljas statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen.

Informationen ska lämnas på ett språk som utlänningen kan förstå.

10 g §12 En utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska underrättas om Migrationsverkets beslut på
ett språk som han eller hon kan förstå. Detsamma gäller en utlänning som
har ansökt om ny prövning enligt 12 kap. 19 eller 19 b § utlänningslagen.

10 h §13 Om en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) uppger att han eller hon är ett ensamkommande
barn, ska Migrationsverket informera utlänningen om att han eller hon kan
komma att erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. undersökningsmetoden och eventuella konsekvenser som resultatet av

den medicinska åldersbedömningen kan få för prövningen av ansökan om
uppehållstillstånd, och

2. att konsekvensen av ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning

utan godtagbar anledning kan bli att sökanden bedöms vara 18 år eller äldre.

Informationen ska lämnas i samband med ansökan och på ett språk som

den sökande kan förstå.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehålls-

tillstånd som har tidsbegränsats enligt den upphävda lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
gäller 2 kap. 1 a § i den äldre lydelsen.

3. För uppgifter om att uppehållstillstånd har beviljats en enskild som

övrig skyddsbehövande gäller 7 kap. 15 a § i den äldre lydelsen.

11 Senaste lydelse 2016:1244.
12 Senaste lydelse 2016:1244.
13 Senaste lydelse 2017:259.

background image

6

SFS

2021:813

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)