SFS 2021:814 Förordning om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2021-814.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt lån för betalning av skulder för vissa

avbeställda eller inställda paketresor till följd av

spridningen av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om lån till arrangörer och åter-
försäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

3 § Ett lån enligt denna förordning får beslutas i mån av tillgång på medel.

4 § Lån enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 12 juli 2021 i ärende SA.63727 (2021/N).

Uttryck i förordningen
5 §
I denna förordning avses med

1. researrangör: en arrangör eller återförsäljare enligt 1 kap. 5 § 3 respek-

tive 4 paketreselagen (2018:1217),

2. ursprungsresa: en paketresa som skulle ha påbörjats under perioden

1 mars 2020�31 januari 2021 och som har avbeställts eller ställts in,

3. ombokningsresa: en paketresa som har avtalats när en ursprungsresa

avbeställts eller ställts in, i stället för full återbetalning enligt 3 kap. 9 §
paketreselagen,

4. researrangörslån: lån för betalning av sådana skulder för återbetalning

till resenären som avses i 3 kap. 9 § paketreselagen för ombokningsresor
som avbeställts eller ställts in, och

5. stora företag: researrangörer som har 250 eller fler anställda och en

årsomsättning som överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning
som överstiger 430 miljoner kronor.

Ansökan om researrangörslån
6 §
En ansökan om researrangörslån görs hos Kammarkollegiet senast den
31 augusti 2021. Ansökan ska vara skriftlig.

När ansökningstiden har löpt ut ska Kammarkollegiet pröva alla ansök-

ningar.

1 Jfr prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419.

SFS

2021:814

Publicerad
den

20 juli 2021

background image

SFS

2021:814

2

Vem som får ansöka om ett researrangörslån
7 §
Ett researrangörslån får sökas av en researrangör.

Vad en ansökan ska innehålla
8 §
En ansökan om researrangörslån ska innehålla de uppgifter som krävs
för att bedöma om ett sådant lån kan beviljas. Ansökningen ska särskilt
innehålla följande uppgifter:

1. den eller de ursprungsresor som har avbeställts eller ställts in,
2. den eller de ombokningsresor som har avbeställts eller ställts in och när

de skulle ha påbörjats,

3. det belopp som skulle ha återbetalats för ombokningsresorna och som

ännu inte har återbetalats,

4. det sökta lånebeloppet och om lånet ska löpa på tre eller sex år, och
5. researrangörens totala omsättning eller årliga lönekostnader för 2019,

inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för rese-
arrangören men avlönas som underleverantörer.

9 § Researrangören ska i sin ansökan om researrangörslån ange om arran-
gören

1. var i svårigheter den 31 december 2019 enligt definitionen i artikel 2.18

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen,

2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska

kommissionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och
oförenligt med den inre marknaden,

3. är i likvidation, försatt i konkurs eller föremål för företagsrekonstruk-

tion,

4. inte omfattas av eller inte har haft en ordnad resegaranti enligt rese-

garantilagen (2018:1218) för den eller de ombokningsresor som researran-
görslånet avser, och

5. har, enligt den senast godkända årsredovisningen, 250 eller fler an-

ställda och en årsomsättning som överstiger 500 miljoner kronor eller en
balansomslutning som överstiger 430 miljoner kronor.

Researrangören ska i sin ansökan också ange vilka av följande stöd eller

lån som beviljats arrangören eller ett annat företag i samma koncern som
arrangören där koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredo-
visningslagen (1995:1554):

1. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokal-

hyresgäster fått rabatt på hyran,

2. stöd enligt 1 a § förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjö-

fartsstöd,

3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838)

om omställningsstöd för maj�juli 2020,

4. stöd enligt förordningen (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa

tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19,

5. stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokal-

hyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, och

6. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer

och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19.

background image

SFS

2021:814

3

10 § Den som ansöker om researrangörslån ska till Kammarkollegiet
lämna de handlingar och de uppgifter som i övrigt behövs för prövningen.

Kammarkollegiet får bestämma att det underlag som ligger till grund för

de uppgifter som avses 8 § och 9 § första stycket 1 ska granskas av en god-
känd eller auktoriserad revisor.

De uppgifter som lämnas i en ansökan om researrangörslån ska lämnas på

heder och samvete.

Förutsättningar för beslut om researrangörslån
11 §
Som förutsättning för att besluta att bevilja ett researrangörslån gäller
att

1. den eller de ombokningsresor som ansökan avser skulle ha påbörjats

under perioden 1 februari�30 september 2021,

2. ombokningsresan eller ombokningsresorna har avbeställts eller ställts

in senast den 1 augusti 2021, och

3. researrangören vid tidpunkten för ansökan inte eller delvis inte har

betalat det belopp som resenären eller resenärerna har rätt till enligt 3 kap.
9 § paketreselagen (2018:1217).

Ett researrangörslån får inte beviljas om något av de förhållanden som

anges i 9 § första stycket 1�4 råder.

Researrangörslånets storlek
12 §
Ett researrangörslån får beviljas med ett lånebelopp som högst mot-
svarar summan av det belopp som researrangören är skyldig att återbetala
till resenären eller resenärerna enligt 3 kap. 9 § paketreselagen (2018:1217)
och som vid tidpunkten för ansökan inte har betalats.

Låneloppet får dock inte, tillsammans med den ränta som gäller för lånet

och utestående kapitalskuld inklusive ränta för lån som har beslutats enligt
förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av
paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, överstiga det
som är högst av

1. 25 procent av researrangörens totala omsättning 2019, eller
2. det dubbla beloppet av researrangörens årliga lönekostnader 2019,

inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för rese-
arrangören men avlönas som underleverantörer.

13 § Om lånebeloppet enligt 12 § andra stycket är lägre än det lånebelopp
som får beviljas enligt 12 § första stycket, får ytterligare högst 18 miljoner
kronor beviljas. Från det beloppet ska avdrag göras för allt annat statligt stöd
som har beslutats i enlighet med en sådan förordning som anges i 9 § andra
stycket 1�5.

Researrangörslånets löptid och ränta
14 §
Ett researrangörslån får löpa på tre eller sex år. Räntan för lånet ska
vara 1,01 procent per år. För stora företag ska dock räntan för ett lån med
sex års löptid vara 2,01 procent per år.

Beslut om researrangörslån
15 §
Ett beslut om att bevilja ett researrangörslån fattas av Kammar-
kollegiet.

Om tilldelade medel vid tidpunkten för Kammarkollegiets prövning enligt

6 § inte räcker för att bevilja lån till alla som är berättigade till lån enligt

background image

SFS

2021:814

4

11 §, ska Kammarkollegiet besluta att sätta ned lånebeloppet med samma
procentsats för alla låneberättigade.

Villkor i ett beslut om researrangörslån
16 §
Ett beslut om researrangörslån ska innehålla de villkor som anges i
17�19 §§ och i övrigt de villkor som Kammarkollegiet bestämmer.

17 § Ett beslut om researrangörslån ska innehålla villkor som innebär att
researrangören ska

1. ha rätt att betala tillbaka lånet och upplupen ränta i förtid,
2. betala tillbaka lånet i förtid om det inte eller delvis inte har använts för

återbetalning till resenären inom den tid som Kammarkollegiet bestämt eller
om något villkor i beslutet inte har följts,

3. betala tillbaka lånet i förtid om researrangören genom oriktiga upp-

gifter eller på annat sätt har orsakat att lånebeloppet eller räntan har bestämts
felaktigt eller med för högt belopp eller för låg ränta,

4. betala tillbaka lånet i förtid om lånebeloppet eller räntan av någon

annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp eller för låg
ränta och researrangören skäligen borde ha insett detta, och

5. lämna de uppgifter som Kammarkollegiet begär för att följa upp

beslutet om researrangörslån.

Ett villkor enligt första stycket 2�4 får innebära att lånet delvis ska betalas

i förtid.

Av beslutet ska det framgå
1. hur stort belopp som beviljats enligt 12 §,
2. hur stort belopp som beviljats enligt 13 §, och
3. den ränta som sammanlagt ska betalas för lånet.

18 § Ett beslut om researrangörslån ska innehålla villkor som innebär att
lånet får vara amorteringsfritt. Lånet ska dock amorteras i den utsträckning
som researrangören får ersättning från sina underleverantörer för de skulder
som lånet är avsett för och i den omfattning som Kammarkollegiet bestäm-
mer.

19 § Ett beslut om researrangörslån ska innehålla villkor som innebär att
den ränta som inte har betalats under det år då den har uppkommit ska läggas
till skulden vid kalenderårets slut. Om lånet betalas tillbaka i sin helhet i
förtid, ska den ränta som uppkommit under året men som inte betalats i
stället läggas till kapitalskulden den dag betalning ska ske.

Utbetalning av researrangörslån
20 §
Ett researrangörslån betalas ut av Kammarkollegiet. En utbetalning
får inte ske om något av de förhållanden som anges i 9 § första stycket 2
eller 3 råder.

Tillämpning av viss förordning
21 §
I förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar finns
bestämmelser som har betydelse för researrangörslån som har beslutats
enligt denna förordning.

background image

SFS

2021:814

5

Offentliggörande, rapportering och registerföring
22 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

23 § För researrangörslån som överstiger ett belopp som motsvarar
100 000 euro ska Kammarkollegiet offentliggöra den information som avses
i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Rätt att meddela föreskrifter
24 §
Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
25 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte
eller delvis inte bevilja ett researrangörslån och beslut om att inte betala ut
ett sådant lån får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där

ansökan har kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 augusti 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Conny �hman
(Näringsdepartementet)