SFS 2021:816 Förordning om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte

kunnat genomföras med anledning av begränsningar som

beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till vissa
arrangörer som, med beaktande av smittläget, planerat för att anordna
evenemang som sedan till följd av restriktioner med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 inte kan genomföras eller begränsas i
väsentlig utsträckning. Det finns även bestämmelser om stöd till
underleverantörer till en sådan arrangör.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

3 § Med evenemang avses i denna förordning en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning enligt 2 kap. 1�3 §§ ordningslagen (1993:1617)
som arrangeras vid ett tillfälle. Med ett evenemang avses också en
sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar
som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid.

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 2 juli 2021 i ärende SA.63116 (2021/N).

Mottagare av stöd
5 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till en arrangör av ett
evenemang som får begränsas med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Stöd enligt första stycket får inte avse ett evenemang som till mer än ringa

del ingår i idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlings-
verksamhet.

6 § Stöd får även lämnas till konstnärliga aktörer, ljud- och ljustekniker
eller andra underleverantörer som för att genomföra evenemanget har
anlitats av en arrangör som beviljats stöd eller uppfyller kraven för att
beviljas stöd enligt 5 och 7 §§.

SFS

2021:816

Publicerad
den

20 juli 2021

background image

SFS

2021:816

2

Förutsättningar för stöd
7 §
För att en arrangör ska ha rätt till stöd gäller att arrangören vid
tidpunkten för prövningen av ansökan

1. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarande-

lagen (2011:1244),

2. är en sådan stiftelse, förening eller ett sådant registrerat trossamfund

som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229), eller

3. är en ideell förening vars organisationsnummer har fastställts senast vid

utgången av 2019.

Som förutsättning för stöd gäller även att
1. motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att arrangören är en

aktör med historik av att genomföra liknande evenemang,

2. evenemanget genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni

2021 och den 31 december 2021,

3. evenemanget riktar sig till minst 250 deltagare,
4. evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksam-

heten,

5. evenemanget måste ställas in eller begränsas i väsentlig utsträckning på

grund av föreskrifter som meddelats med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 och som gäller vid den tidpunkt arrangören beslutar att ställa in eller
begränsa evenemanget, och

6. beslutet att ställa in eller begränsa evenemanget har offentliggjorts eller

på annat sätt dokumenterats.

Vid bedömningen av om förutsättningarna i andra stycket 5 är uppfyllda

ska det beaktas om arrangören genom att vidta åtgärder som skäligen kan
krävas har kunnat undvika att ställa in eller i väsentlig omfattning begränsa
arrangemanget.

8 § För att en underleverantör ska ha rätt till stöd gäller att

1. underleverantören uppfyller kraven i 7 § första stycket, och
2. arrangören som anlitat underleverantören har beviljats stöd eller

uppfyller kraven för att beviljas stöd enligt 5 och 7 §§.

9 § Stöd får inte lämnas till en arrangör eller en underleverantör som

1. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening

som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget,

2. vid tidpunkten för prövningen av ansökan är föremål för betalningskrav

på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden, eller

3. vid tidpunkten för prövningen av ansökan har meddelats näringsförbud.
Om företaget är en juridisk person gäller första stycket 3 även den eller

de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

Stödets omfattning
10 §
Stöd enligt denna förordning lämnas för kostnader som är direkt
nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för

background image

SFS

2021:816

3

1. fasta kostnader i den mening som avses i 13 § förordningen (2021:126)

om omställningsstöd för augusti 2020�september 2021,

2. kostnader som sökanden har fått eller kommer att få ersättning för i

form av försäkringsersättning, skadestånd eller statligt stöd,

3. kostnader som utgörs av ingående mervärdesskatt som sökanden har

rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller
få återbetald enligt 10 kap. samma lag,

4. kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma

koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen
(1995:1554), eller

5. kostnader som kunde ha undvikits när beslut fattades om att

evenemanget begränsades i väsentlig utsträckning eller ställdes in.

Från kostnaderna enligt första stycket ska alla eventuella intäkter som

kommer från evenemanget avräknas.

Stödets storlek
11 §
Stöd till en arrangör eller en underleverantör får lämnas med högst
70 procent av kostnaderna enligt 10 §. Stödet till en arrangör eller en under-
leverantör får dock inte överstiga ett belopp om maximalt 17 500 000
kronor. Om en arrangör eller en underleverantör vid tidpunkten för
prövningen av ansökan ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap.
4 § årsredovisningslagen (1995:1554) avser det maximala beloppet hela
koncernen. Från det maximala beloppet ska avdrag göras för följande stöd
eller lån som beviljats arrangören eller underleverantören eller ett annat
företag i samma koncern som arrangören eller underleverantören där
koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen
(1995:1554):

1. stöd enligt denna förordning,
2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838)

om omställningsstöd för maj�juli 2020,

4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer

och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19,

5. lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av

skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19, och

6. stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021.

Ansökan om stöd
12 §
Skatteverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

13 § En arrangör eller en underleverantör som ansöker om stöd ska
registrera det evenemang som ska ligga till grund för ansökan elektroniskt
på ett formulär som fastställs av Skatteverket.

14 § En ansökan om stöd ska göras elektroniskt på ett formulär som
fastställs av Skatteverket. De uppgifter som lämnas i en ansökan om stöd
enligt denna förordning ska lämnas på heder och samvete.

background image

SFS

2021:816

4

15 § En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att
bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5�11 §§.

I fråga om 10 § ska ansökan innehålla uppgifter om vilka
1. intäkter och kostnader som sökanden haft för det inställda

evenemanget, eller intäkter och kostnader som sökanden haft för att hålla
evenemanget i begränsad omfattning,

2. föreskrifter enligt 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som har
medfört att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in,

3. åtgärder som sökanden vidtagit för att begränsa sina kostnader med

anledning av att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts
in, och

4. andra statliga stöd och andra ersättningar som sökanden fått eller

kommer att få för kostnader som avser evenemanget.

Till ansökan ska även det underlag som ligger till grund för de uppgifter

som avses i andra stycket 1 bifogas i den form som Skatteverket bestämmer.

16 § Om det sökta stödet överstiger 100 000 kronor får Skatteverket
bestämma att det underlag som ligger till grund för de uppgifter som avses i
15 § andra stycket 1 ska granskas av en revisor.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat

underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och

rapportera sina iakttagelser. Granskningen ska utföras av en auktoriserad
eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Om ett företag ansöker om evenemangsstöd för fler än ett evenemang

gäller vad som anges i andra och tredje stycket för respektive evenemang
var för sig.

17 § Om sökanden är en underleverantör ska ansökan, utöver de uppgifter
som framgår av 15 §, även innehålla uppgifter om vilken arrangör som
anlitat sökanden och för vilket evenemang. Om arrangören inte ansökt om
stöd enligt denna förordning ska även de uppgifter som krävs för att bedöma
om arrangören varit berättigad till stöd ingå i underleverantörens ansökan.

18 § Den som ansöker om stöd ska på begäran av Skatteverket inom den
tid som myndigheten bestämmer lämna de ytterligare handlingar eller de
uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer en begäran,
får ansökan prövas i befintligt skick.

Förhandsbesked
19 §
En arrangör som planerar att genomföra ett evenemang under
perioden den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021 kan
ansöka om att få ett förhandsbesked från Skatteverket. Skatteverket ska
därvid pröva om evenemanget uppfyller kraven enligt 5 § och 7 § andra
stycket 1�4.

20 § En ansökan om förhandsbesked ska göras elektroniskt på ett av
Skatteverket fastställt formulär.

background image

SFS

2021:816

5

21 § En ansökan om förhandsbesked ska innehålla de uppgifter som krävs
för att bedöma om förutsättningarna för stöd enligt 5 § och 7 § andra stycket
1�4 är uppfyllda. Till en ansökan om förhandsbesked ska det även bifogas
en uppskattning av de kostnader som ansökan om stöd kan komma att
omfatta enligt 15 § andra stycket 1.

22 § Ett förhandsbesked är bindande i den del det avser prövningen av om
kraven enlig 5 § och 7 § andra stycket 1�4 är uppfyllda.

23 § En arrangör som har fått ett positivt förhandsbesked enligt 19 § och
beslutat att ställa in eller väsentligen begränsa evenemanget kan ansöka om
stöd. En sådan ansökan ska innehålla förhandsbeskedet och de uppgifter som
krävs enligt 15 §.

Utbetalning av stöd
24 §
Stöd betalas ut av Skatteverket.

Hinder mot utbetalning
25 §
Skatteverket får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att

stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Uppföljning av utbetalt stöd
26 §
Skatteverket ansvarar för uppföljning av stöd som har betalats ut
enligt denna förordning.

En stödmottagare ska på Skatteverkets begäran lämna de uppgifter som

behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

�&terbetalning av stöd
27 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det
enligt 25 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav enligt 28 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

�&terkrav av stöd
28 §
Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 27 §, får
Skatteverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta.
Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
29 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.

background image

SFS

2021:816

6

Rätt att meddela föreskrifter
30 §
Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
31 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
inte bevilja ett förhandsbesked eller att helt eller delvis inte bevilja eller
betala ut stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där

ansökan om stöd eller förhandsbesked har kommit in till Skatteverket senast
den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Conny �hman
(Näringsdepartementet)